BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3831/LĐTBXH-TL
V/v Vận dụng xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Cao su Việt Nam

Thực hiện ý kiến của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 558/VPCP-VX ngày 28/10/2004 về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Thoả thuận để Tổng công ty Cao su Việt Nam vận dụng xếp hệ số mức lương chức vụ quản lý doanh nghiệp bậc 1/2 với hệ số 6,34 của chức danh Giám đốc Tổng công ty 90/TTg đối với ông Hoàng Trọng, Giám đốc Công ty Cao sư Bà Rịa thuộc Tổng công ty Cao su Việt Nam.

2/ Đề nghị Tổng công ty Cao su Việt Nam ra quyết định xếp lương đối với viên chức quản lý doanh nghiệp có tên nêu tại điểm 1, công văn này và gửi văn bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra./.

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng