BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3832/LĐTBXH-ATLĐ
V/v Xác định điều kiện lao động của công nhân lái xe ô tô trong dây chuyền xếp dỡ

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trả lời công văn số 1277/CV-TCTL ngày 02/11/2004 của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Đồng ý đề nghị của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về việc cho người lao động làm công việc Lái xe trong dây chuyền xếp dỡ được hưởng các chế độ của người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm như người lao động làm nghề Lái xe vận tải từ 7 tấn đến dưới 20 tấn đã được quy định tại Quyết định số 1629/LĐTBXH-QĐ ngày 26/12/1996 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Tổng công ty Hàng hải Việt Nam biết và thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng