BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3836/TCT-CS
V/v: xử lý vi phạm chậm nộp hồ sơ khai thuế.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

Trảlời công văn số 3107/CT-THNVDT ngày 05/08/2008 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà vềviệc vướng mắc xử lý vi phạm nộp chậm hồ sơ khai thuế, Tổng cục Thuế có ý kiếnnhư sau:

-Tại điểm 2.2. khoản 2 Mục IV phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007của Bộ Tài chính hướng dẫn cách xác định thời hạn: “2.2. Thời hạn trong Luậtquản lý thuế và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP được quy định theo ngày thì khoảngthời gian đó được tính theo ngày làm việc, không bao gồm ngày nghỉ theo quyđịnh của Bộ luật Lao động; trừ trường hợp ngày làm căn cứ áp dụng thời hạn,thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật về thuế đã quy định cụ thể tại Luật Quản lýthuế và Nghị định số 98/2007/NĐ-CP.”

Nhưvậy, thời hạn quy định theo ngày tại Nghị định số 98/2007/NĐ-CP và thời hạntheo ngày làm việc tại Thông tư số 61/2007/TT-BTC là hoàn toàn thống nhất vàphù hợp với quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Thời hạn quy địnhtheo ngày làm việc tại các điểm từ 3.1 đến 3.5 khoản 3 Mục I Phần B Thông tư số61/2007/TT-BTC chỉ quy định về thời hạn chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thờihạn quy định, không quy định về thời hạn, thời hiệu xử lý vi phạm pháp luật. Dođó, quy định thời hạn chậm nộp hồ sơ khai thuế được tính theo ngày làm việc làphù hợp với quy định của Luật quản lý thuế và Pháp lệnh xử lý vi phạm hànhchính.

Tổng cục Thuếthông báo Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương