NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 384/CV-TD
V/v Đính chính Quyết định số 906/2002/QĐ-NHNN ngày 26/08/2002

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2002

Kính gửi

- Các vụ, cục, sở thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,
- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, thành phố,
- Các ngân hàng thương mại quốc doanh, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.

Ngày 26/08/2002, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã ký Quyết định số 906/2002/QĐ-NHNN về việc ban hành Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng. Do sơ suất trong khâu xử lý máy tính dẫn đến sai sót tại Khoản 3 Điều 2 (Trang 2) của Quy chế chiết khấu, tái chiết khấu của Ngân hàng Nhà nước đối với các ngân hàng như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

3. Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu: là lãi suất Ngân hàng Nhà nước áp dụng để tính số tiền Ngân hàng Nhà nước phải thanh toán cho các ngân hàng khi chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn và số tiền Ngân hàng Nhà nước thanh toán lại cho các ngân hàng khi hết thời hạn chiết khấu, tái chiết khấu, trong trường hợp chiết khấu, tái chiết khấu có kỳ hạn.”

Nay xin được đính chính lại như sau:

Điều 2. Giải thích từ ngữ

3. Lãi suất chiết khấu, tái chiết khấu: là lãi suất Ngân hàng Nhà nước áp dụng để tính số tiền Ngân hàng Nhà nước phải thanh toán cho các ngân hàng khi chiết khấu, tái chiết khấu các giấy tờ có giá ngắn hạn và số tiền các ngân hàng thanh toán lại cho Ngân hàng Nhà nước khi hết thời hạn chiết khấu, tái chiết khấu, trong trường hợp chiết khấu, tái chiết khấu có kỳ hạn.”

Thừa lệnh Thống đốc, Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước xin thông báo để các đơn vị liên quan biết.

TL. THỐNG ĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VỤ TRƯỞNG VỤ TÍN DỤNG
Lê Quang Khánh