BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3840/TCT-CS
V/v: tiền thuê đất.

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội.

Trảlời công văn số 12937 CT-THNVDT ngày 16/9/2008 của Cục Thuế thành phố Hà Nội vềtiền thuê đất nộp một lần cho nhiều năm của Công ty TNHH in Tiến Bộ, Tổng cụcThuế có ý kiến như sau:

-Tại Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ vềthu tiền thuê đất, thuê mặt nước quy định: “Các trường hợp thuê đất, thuê mặtnước trước ngày Nghị định này có hiệu lực mà đã nộp trước tiền thuê đất, thuêmặt nước cho nhiều năm, thì trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nướckhông phải xác định lại đơn giá thuê đất, thuê mặt nước theo quy định của Nghịđịnh này. Hết thời hạn đã nộp tiền thuê đất, thuê mặt nước thì xác định lại đơngiá thuê đất, thuê mặt nước của thời gian tiếp theo, theo quy định tại Nghịđịnh này”.

-Tại điểm 4.2 mục II Phần 1 Thông tư số 70 TC/QLCS ngày 07/10/1997 của Bộ Tàichính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyềnsử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CPngày 17/12/1996 của Chính phủ đã quy định:

“Trườnghợp nộp tiền thuê đất 1 lần cho nhiều năm được giảm tiền thuê đất như sau: Nộptheo định kỳ 5 năm 1 lần, được giảm 10% số tiền phải nộp.

Nộptheo định kỳ trên 5 năm 1 lần được giảm 10% cho 5 năm đầu và giảm thêm 2% chomỗi năm kể từ năm thứ 6 trở đi và tính theo phương pháp luỹ tiến từng phần,nhưng mức giảm tối đa không quá 30% số tiền thuê đất phải nộp theo hợp đồngthuê đất”.

Căncứ quy định trên và hồ sơ kèm theo công văn, trường hợp Công ty TNHH Tiến Bộ đãđược nhà nước cho thuê 5.160m­2đất tại xãThanh Trì, huyện Thanh Trì (nay là Quận Hoàng Mai) từ năm 1996 (Hợp đồng thuêđất số 18/ 6/96/HĐ-TĐTN ) Công ty đã nộp đủ tiền thuê đất hàng năm từ năm 1996đến năm 1999; Ngày 18/5/2000, Công ty đã thực hiện nộp tiền thuê đất vào NSNNcho thời gian từ tháng 1/2000 đến hết tháng 12/2010 (Giấy nộp tiền vào NSNN số007078) và đã được hưởng chế độ giảm tiền thuê đất phải nộp theo quy định tạiThông tư số 70 TC/QLCS nêu trên thì trong thời hạn đã nộp tiền thuê đất, Côngty không phải xác định lại đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định số142/2005/NĐ-CP của Chính phủ. Hết thời hạn nộp trước tiền thuê đất (từ ngày01/01/2011), nếu tiếp tục sử dụng đất thì Công ty phải xác định lại đơn giáthuê đất của thời gian tiếp theo theo quy định của pháp luật về tiền thuê đấtáp dụng cho thời gian đó.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Cty TNHH Tiến Bộ
- Lưu: VT, CS (3)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương