TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3843 TCT/PCCS
V/v phát hành hoá đơn

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Trả lời công văn số 3675/CT-TTHT ngày 30/9/2004 của Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc phát hành hoá đơn của các cá nhân và tổ chức kinh tế nước ngoài không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết b, khoản 1, Điều 9 Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn thì “Khi lập hoá đơn phải ghi đầy đủ, đúng theo các chỉ tiêu in sẵn trên hoá đơn, những chỉ tiêu không sử dụng phải gạch bỏ. Nội dung ghi một lần trên các liên hoá đơn cùng số phải giống nhau”.

Trường hợp Công ty KOGA tiến hành hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, hoạt động với tư cách là nhà thầu nước ngoài chuyên cung cấp các dịch vụ bảo trì, hỗ trợ nhân sự nhưng không có hợp đồng hợp tác kinh doanh, Công ty không có con dấu chính thức thì không đủ điều kiện để mua hoá đơn và lập hoá đơn giao cho khách hàng.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương