TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3849 TCT/TS
V/v trả lời đơn thư ngày 07/10/2004 của ông Lê Bình

Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Ông Lê Bình
Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Gia Lai

Trả lời đơn thư ngày 07/10/2004 của Ông thắc mắc về việc thực hiện chính sách miễn, giảm tiền sử dụng đất theo Quyết định số 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ đối với gia đình Ông là gia đình thuộc đối tượng chính sách, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Vấn đề nêu trên, theo nội dung đơn thư khiếu nại của Ông ngày 09/11/2003, Tổng cục Thuế đã trả lời tại Công văn số 4513/TCT /NV7 ngày 19/12/2003.

Tuy nhiên, nội dung Đơn ngày 07/10/2004 lần này Ông có đề cập một tình tiết mới, Tổng cục Thuế có ý kiến bổ sung như sau:

Tại Điểm 1.6, Phần C, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về nguyên tắc miễn, giảm tiền sử dụng đất quy định:

“Người được xét miễn, giảm tiền sử dụng đất phải là người có tên trong hộ khẩu gia đình, có chung quyền sử dụng đất hoặc là người được giao đất...”.

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp mẹ đẻ Ông là vợ liệt sĩ đang hưởng trợ cấp nuôi dưỡng hàng tháng, có chung hộ khẩu với gia đình Ông và nếu mẹ Ông lại đồng thời có chung quyền sử dụng đất ở với hộ gia đình Ông thì hộ gia đình Ông thuộc đối tượng được miễn, giảm tiền sử dụng đất theo quy định tại Quyết định 118/TTg ngày 27/02/1996 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với Cách mạng cải thiện nhà ở.

Tổng cục Thuế đề nghị Ông liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương nơi Ông đang công tác (Chi cục Thuế thành phố PlâyCu) để được xem xét, giải quyết việc miễn, giảm tiền sử dụng đất của gia đình Ông đúng quy định của pháp luật./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương