TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3859 TCT/PCCS
V/v thuế thu nhập

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Phú Thọ

Trả lời công văn số 487/CT-TT &HT ngày 8/7/2004 của Cục thuế tỉnh Phú Thọ về thuế thu nhập đối với khoản lãi từ tiền cho vay do doanh nghiệp Việt Nam trả cho bên cho vay là đối tượng cư trú tại nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại điểm 1 d mục I phần A Thông tư số 18/2002/TT-BTC ngày 20/2/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn: "Công ty nước ngoài và tổ chức nước ngoài hoạt động kinh doanh ở Việt Nam không theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam" thuộc đối tượng nộp thuế thu nhập tại Việt Nam. Căn cứ quy định nêu trên, tập đoàn SIPEF Vương quốc Bỉ không có cơ sở thường trú tại Việt Nam nhưng có thu nhập từ tiền cho vay tại Việt Nam phải nộp thuế thu nhập tại Việt Nam.

2. Tại điểm 2 mục I phần C Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn mức thuế thu nhập đối với khoản lãi tiền vay được tính 10% trên doanh thu, tại khoản 2 Điều 11 Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Bỉ quy định trong trường hợp phải tính thuế thu nhập đối với khoản lãi từ tiền cho vay thì mức thuế được tính không vượt quá 10% tổng khoản lãi từ tiền cho vay.

Căn cứ các quy định nêu trên, Công ty Chè Phú Bền phải khấu trừ 10% tổng số tiền lãi trả cho tiền vay của Tập đoàn SIPEF để nộp thuế thu nhập vào ngân sách nhà nước thay cho bên nước ngoài trước khi trả tiền cho bên nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Phú Thọ biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương