BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 386/TCHQ-KTTT
V/v Miễn thuế hàng nguyên liệu bị cháy

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2008

Kính gửi :

- Công ty cổ phần Chế biến hàng xuất khẩu Long An
( 81B- Quốc lộ 62 - Phường II - Thị xã Tân An - Tỉnh Long An)
- Cục Hải quan Long An

Trả lời công văn số 326/LAF /07 ngày 03/01/2008 của Công tyCP Chế biến hàng xuất khẩu Long An về đề nghị miễn thuế nhập khẩu nguyên liệuhạt điều thô nhập khẩu dùng để sản xuất hàng xuất khẩu bị cháy, Tổng cục Hảiquan có ý kiến như sau:

- Căn cứ Luật thuế XNK và các văn bản hướng dẫn Luật thuếXNK;

- Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế và Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một sốĐiều của Luật Quản lý thuế.

Hàng hóa là nguyên liệu nhập khẩu dùng để sản xuất hàng xuấtkhẩu bị cháy chỉ được gia hạn nộp thuế theo quy định tại Điều 49 Luật Quản lýthuế và Điều 24 Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 nêu trên, khôngthuộc đối tượng được xét miễn thuế nhập khẩu. Đề nghị Công ty CP Chế biến hàngxuất khẩu Long An liên hệ với Cục Hải quan Long An để được xem xét gia hạn nộpthuế theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP chế biến hàng xuấtkhẩu Long An, Cục Hải quan Long An biết và thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An