BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3861 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với lãi tiền vay

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương LG-HP

Trả lời công văn không số ngày 10/11/2004 của Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương LG-HP về việc chính sách thuế đối với lãi tiền vay của tổ chức nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính, công văn số 2426/TCT /NV5 ngày 25/6/2002 của Tổng cục Thuế và Quyết định số 1627/2001/QĐ-NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng thì: lãi tiền vay từ sau ngày 01/01/1999 ngày Thông tư số 169/1998/TT-BTC có hiệu lực phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp của Công ty Liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương LG-HP ký hợp đồng vay vốn nước ngoài với Công ty LG Construction Co., Ltd từ năm 1997 nhưng đến năm 1998 phía nước ngoài thoả thuận chuyển 50% kim ngạch vay cho một Công ty khác cùng trong tập đoàn (không làm thay đổi nội dung các điều khoản lãi suất, thanh toán theo hợp đồng ban đầu) thì các khoản lãi vay phát sinh từ hợp đồng vay này không thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

- Nếu trường hợp sau ngày 01/01/1999 mà phía nước ngoài chuyển kim ngạch cho vay cho một Công ty khác (không làm thay đổi nội dung các điều khoản lãi suất, thanh toán theo hợp đồng ban đầu), thì đối với khoản lãi vay phát sinh từ khoản lãi vay chuyển nhượng và thực hiện từ năm 1999 là thời điểm Thông tư số 169/1998/TT-BTC ngày 22/12/1998 của Bộ Tài chính đã có hiệu lực thi hành thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp như hướng dẫn tại Thông tư số 169/1998/TT-BTC nêu trên.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty liên doanh Làng Quốc tế Hướng Dương LG-HP được biết./.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến