ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 3862/SXD-QLCLXD
V/v: Hướng dẫn về chứng nhận chất lượng công trình và chi phí để thực hiện theo Thông tư 11/2005/TT-BXD

TP.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2007

Kính gửi :

- Các Sở Công nghiệp, Nông nghiệp&Phát triễn nông thôn, Giao thông công chính, Tài nguyên môi trường.
- Ban quản lý các Khu đô thị Tây Bắc, Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Khu Nam, Khu chế xuất và công nghiệp tập trung, Khu công nghệ cao.
- Ủy ban nhân dân các Quận, Huyện.
- Ban Quản lý dự án các Quận, Huyện.

Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tưsố 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 về hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợpvề chất lượng công trình xây dựng. Sở Xây dựng đã có văn bản số 3141/SXD-QLCLngày 04/5/2006 gửi các Chủ đầu tư yêu cầu thực hiện công tác quản lý chất lượngcông trình xây dựng theo Thông tư 11/2005/TT-BXD Trong quá trình thực hiện, SởXây dựng đã nhận được một số ý kiến thắc mắc của các đơn vị về việc thực hiệnThông tư 11/2005/TT-BXD Để việc thực hiện Thông tư 11/2005/TT-BXD trên địa bànthành phố được thống nhất, chặt chẽ. Sở Xây dựng giải thích và hướng dẫn nhưsau :

1/- Về nội dung cần kiểm tra :

Căn cứ Thông tư số11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng, về hướng dẫn kiểm tra vàchứng nhận sự phù hợp về chất hượng công trình xây dựng, tại mục I khỏan 3 quyđịnh nội dung kiểm tra, chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình có thểlà một, một số hoặc tòan bộ các nội dung sau:

- An toàn về khả năng chịu lựccủa công trình;

- An toàn sử dụng, khai thác vàvận hành công trình;

- An toàn về phòng cháy và chữacháy;

- An toàn môi trường.

Do đó, để chủ đầu tư có cơ sởxem xét giảm chi phí kiểm tra chứng nhận chất lượng trước khi ký hợp đồng vớiđơn vị tư vấn chứng nhận chất lượng, căn cứ công văn số 366/GĐ-GĐ1 ngày19/9/2005 và 130/GĐ-GĐ2 ngày 05/4/2006 (cùng các văn bản khác liên quan) của CụcGiám định Nhà nước về Chất lượng công trình xây dựng, về giải thích và hướngdẫn thực hiện Thông tư số 11- 12/2005/TT-BXD Sở Xây dựng hướng dẫn một số vấnđề sau:

+ Về an toàn khả năng chịu lựccủa công trình: đây là tiêu chí quan trọng nhất, chủ đầu tư phải yêu cầu đơn vịchứng nhận chất lượng kiểm tra thực hiện theo đúng quy định.

+ Về kiểm tra an toàn sử dụng,khai thác và vận hành công trình:

Các bộ phận công trình cần kiểmtra mức độ an toàn đối với sinh mạng và sức khỏe con người trong quá trình sửdụng là: hệ thống cấp ga, hệ thống điện, chống sét, thang máy, thang cuốn, tờinâng cẩu trục, bình chịu áp lực, kính nhà cao tầng,… và bao gồm cả các chi tiếtvề cấu tạo, kiến trúc phục vụ cho người tàn tật trong sử dụng. Nếu công trìnhcó các bộ phận, hạng mục kể trên, tổ chức chứng nhận chất lượng kiểm tra, sosánh chất lượng so với quy định của thiết kế và các tiêu chuẩn hiện hành ápdụng cho công trình.

Ngoài ra chủ đầu tư cần phảiliên hệ với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để được hướng dẫn thủ tục đăngký và kiểm định nếu công trình có sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư, cácchất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động theo quy địnhtại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 03/11/2003 của Bộ Lao động – Thươngbinh và Xã hội. Do đó, nếu công trình có các loại máy, thiết bị, vật tư theoquy định tại Thông tư số 23/2003/TT-BLĐTBXH và đã được cơ quan quản lý Nhà nướccấp giấy chứng nhận đăng ký theo đúng quy định, thì chủ đầu tư không cần yêucầu đơn vị chứng nhận chất lượng kiểm tra chứng nhận công tác này.

+ Về kiểm tra an toàn phòng cháyvà chữa cháy:

Chủ đầu tư phải liên hệ Sở Cảnhsát Phòng cháy và Chữa cháy để được kiểm tra và nghiệm thu về phòng cháy vàchữa cháy theo quy định tại Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003 của Chínhphủ và Thông tư số 04/2004/TT-BCA ngày 31/3/2004. Đây là phần việc đã được cơquan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy kiểm tra chặt chẽ và cấp giấychứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, do đó chủ đầu tư không cần yêucầu đơn vị chứng nhận chất lượng kiểm tra chứng nhận công tác này.

+ Về kiểm tra an toàn môi trường:

Tổ chức chứng nhận chất lượngkiểm tra, so sánh kết quả đo đạc các thông số môi trường trong và ngoài côngtrình so với quy định của các tiêu chuẩn hiện hành áp dụng cho công trình đãđược chỉ định trong hồ sơ thiết kế. Bảo đảm môi trường sống trong công trìnhkhông ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người sống trong đó và việc xây dựng, vậnhành công trình không tác động xấu đến chất lượng môi trường xung quanh và cáccông trình liền kề như các chỉ số về không khí, bụi, ánh sáng, tiếng ồn, độrung, chất lượng nước sinh hoạt, nước thải… phải đảm bảo thỏa mãn các yêu cầutiêu chuẩn áp dụng cho công trình.

Ngoài ra chủ đầu tư cần phảiliên hệ Sở Tài nguyên và Môi trường để được kiểm tra, đánh giá về an toàn môitrường nếu công trình có yêu cầu về môi trường theo quy định của Luật Bảo vệmôi trường số 52/2005/QH11 ban hành ngày 29/11/2005 và Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09/8/2006 của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thihành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nếu công trình đã được cơ quanquản lý nhà nước về môi trường kiểm tra và xác nhận việc thực hiện đầy đủ cácyêu cầu theo đúng quy định, chủ đầu tư không cần yêu cầu đơn vị chứng nhận chấtlượng kiểm tra chứng nhận công tác này.

Mặc dù chủ đầu tư không yêu cầuđơn vị chứng nhận chất lượng kiểm tra các tiêu chí về an toàn sử dụng, khaithác và vận hành công trình; an toàn phòng cháy và chữa cháy; an toàn môitrường vào chí phí chứng nhận chất lượng. Nhưng đơn vị tư vấn chứng nhận chấtlượng cũng phải có trách nhiệm báo cáo về ba tiêu chí trên dựa trên yêu cầu củahồ sơ thiết kế và các văn bản chứng nhận, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhànước.

2/- Về chi phí kiểm tra vàchứng nhận chất lượng công trình xây dựng:

- Chi phí kiểm tra và chứng nhậnchất lượng công trình xây dựng do chủ đầu tư trả cho tổ chức chứng nhận chấtlượng được quy định tại khỏan 1-Mục V của Thông tư 11/2005/TT-BXD đối với côngtrình được đầu tư bằng vốn Nhà nước, về nguyên tắc tổng giá trị chi phí chocông tác kiểm tra, chứng nhận chất lượng không vượt quá 35% của chi phí giámsát. Trường hợp vượt quá giá trị này, Chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầutư xem xét quyết định. Đối với các công trình đầu tư các nguồn vốn khác(trongđó có vốn đầu tư nước ngòai) không quy định mức trần cho chi phí chứng nhậnchất lượng.

- Theo khỏan 3-Mục V của Thôngtư 11/2005/TT-BXD qui định, tổ chức chứng nhận chất lượng có trách nhiệm lập dựtóan cho công việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng tương ứng với nội dung vàphạm vi kiểm tra, chứng nhận chất lượng trình chủ đầu tư phê duyệt.

- Tổ chức chứng nhận chất lượnglập dự tóan dựa theo các quy định sau:

+ Đơn giá tạm thời kiểm địnhchất lượng công trình xây dựng được ban hành kèm theo quyết định số 80/BXD-VKTngày 19/3/1997 của Bộ Xây dựng.

+ Định mức và đơn giá thí nghiệmvật liệu và cấu kiện xây dựng được ban hành kèm theo Quyết định số 32/2001/QĐ-BXD ngày 20/12/2001 của Bộ Xây dựng.

+ Định mức dự tóan khảo sát xâydựng được ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của BộXây dựng.

+ Định mức chi phí quản lý dự ánđầu tư xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày15/4/2005 của Bộ Xây dựng.

+ Thông tư 03/2005/TT-BXD ngày04/3/2005 về :”Hướng dẫn điều chỉnh dự tóan công trình xây dựng cơ bản”.

+ Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày01/4/2005 về :”Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng côngtrình”.

+ Quyết định số 10/2005/QĐ-BXD ngày 15/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành định mức chi phí quảnlý dự án đầu tư xây dựng công trình.

UBND Quận, Huyện cần phải ràsóat, phổ biến rộng rãi văn bản hướng dẫn này đến các chủ đầu tư có công trìnhxây dựng trên địa bàn để biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc đề nghị các cơ quan đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để được hướng dẫnhay tổng hợp trình Bộ Xây dựng có ý kiến trả lời chính thức những nội dung chưarõ.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận :
- Như trên;
- UBNDTP (để b/c);
- Ban GĐ Sở XD;
- Lưu : VP, Phòng QLCLXD;
*Đề nghị tham khảo:
các văn bản pháp lý liên quan :
- Văn bản 366/GĐ-GĐ1;
- Văn bản 130/GĐ-GĐ2;
- Văn bản 530/GĐ-GĐ1 ;
- Văn bản 1138/BXD-GĐ ;
- Văn bản 382/GĐ-GĐ1 ;
- Văn bản 3141/SXD-QLCL ;
tại website www.constructiondpt.
 Hochiminhcity.gov.vn

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐCNguyễn Văn Hiệp