BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3863 TCT/DNK
V/v xử lý thu thuế đối với Công ty thương mại Hoàng Anh

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 22586 CT/DD2 ngày 22/9/2004 của Cục thuế thành phố Hà Nội về việc xử lý thu thuế GTGT mặt hàng máy bơm nước của Công ty thương mại Hoàng Anh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2961 TCT/CS ngày 13/8/2003 trả lời công văn số 24168/CT /NV ngày 14/7/2003 của Cục thuế Hà Nội về thuế suất thuế GTGT sản phẩm cơ khí tiêu dùng thì các sản phẩm như: Bình lọc nước, máy sấy khô bát đĩa, máy bơm nước… áp dụng thuế suất thuế GTGT 10%.

2. Sau khi Tổng cục Thuế có công văn trả lời, Cục thuế Hà Nội đã chỉ đạo các phòng rà soát lại các doanh nghiệp bán các mặt hàng nêu tại công văn số 2961 TCT/CS ngày 13/8/2003 của Tổng cục Thuế để áp dụng đúng thuế suất; Công ty thương mại Hoàng Anh đã rà soát lại mặt hàng máy bơm nước bán trong 2 năm 2001, 2002 và tự giác kê khai thêm thuế GTGT là 105.159.420 đồng (văn bản đề ngày 19/11/2003 của Công ty thương mại Hoàng Anh). Căn cứ biên bản kiểm tra và kê khai bổ sung của Công ty thương mại Hoàng Anh, Tổng cục Thuế, xét thấy sai phạm của Công ty là do nhầm lẫn không có biểu hiện trốn thuế, Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế Hà Nội truy thu số thuế GTGT áp sai thuế suất nêu trên, không phạt theo hành vi trốn thuế.

Việc Công ty kiến nghị xử lý không thu thêm theo công văn số 393 TCT/PCCS ngày 19/2/2004 của Tổng cục Thuế là không phù hợp về thời điểm; kết luận kiểm tra và quyết định thu trước ngày công văn này có hiệu lực thi hành.

Tổng cục Thuế thông báo Cục thuế Hà Nội biết và yêu cầu thực hiện theo đúng kết luận biên bản kiểm tra.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến