BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3865 TCT/ĐTNN
V/v thuế đối với khoản lương tháng 13

Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty TNHH Hakuhodo và Quảng cáo Sài Gòn

Trả lời công văn số 294/11/CV ngày 12/11/2004 của Công ty TNHH Hakuhodo và Quảng cáo Sài Gòn về vấn đề hạch toán chi phí tiền lương trả cho nhân viên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Về thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 2.1, Mục I Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao: Các khoản thu nhập dưới các hình thức tiền lương, tiền công (bao gồm cả tiền lương tháng thứ 13), tiền thưởng,… thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập cá nhân.

- Về hạch toán chi phí: Ngày 15/11/2004 Tổng cục Thuế đã có công văn số 3734 TCT/ĐTNN hướng dẫn Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc hạch toán khoản lương tháng 13 vào chi phí. Đề nghị Công ty liên hệ với Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết và thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến