BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 3875/TCT-KK
V/v Xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Tổng cục Thuếnhận được công văn số 11974/CL-KKKTT ngày 29/8/2008 của Cục Thuế thành phố HàNội đề nghị hướng dẫn về xử phạt đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế. Vềvấn đề này, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2,khoản 1, Mục III Phần A Thông tư số 61/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế đã qui định các tìnhtiết tăng nặng trong vi phạm pháp luật về thuế bao gồm cả trường hợp "viphạm nhiều lần trong lĩnh vực thuế là trường hợp thực hiện hành vi vi phạm phápluật về thuế thuộc loại hành vi nêu tại điểm 3, mục I Phần A Thông tư này màtrước đó đã vi phạm nhưng chưa bị xử phạt và chưa hết thời hiệu xử phạt".

Theo qui địnhtại Mục V Phần E Thông tư số 61/2007/TT-BTC thì: "Trường hợp xử phạtđối với một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính thì người có thẩmquyền chỉ ra một quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, mức xử phạtđối với từng hành vi vi phạm; nếu các hình thức xử phạt là phạt tiền thì cộnglại thành mức phạt chung"

Căn cứ qui địnhnêu trên, doanh nghiệp nộp chậm Tờ khai thuế TNDN quí I/2008 và quí II/2008 thìáp dụng mức xử phạt đối với trường hợp có hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế cótình tiết tăng nặng. Trường hợp doanh nghiệp vi phạm cùng lúc nhiều hành vi viphạm (chậm nộp TK thuế TNDN và TK thuế GTGT) thì Cục thuế thành phố Hà Nội ramột quyết định xử phạt trong đó quyết định hình thức, mức xử phạt đối với từnghành vi vi phạm. Nếu hình thức xử phạt là phạt tiền thì Cục Thuế cộng lại thànhmức phạt chung.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến