BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3899 TM/XNK
V/v bổ sung cửa khẩu tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Nam Hà

Trả lời công văn số 1707-04CV ngày 17/07/2004 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà về việc bổ sung cửa khẩu tạm nhập tái xuất tinh dầu xá xị, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Đồng ý Công ty Cổ phần Dược phẩm Nam Hà được nhập khẩu tinh dầu xá xị theo văn bản số 3537 TM/XNK ngày 05/07/2004 của Bộ Thương mại qua cửa khẩu La Lay (Quảng Trị).

Các quy định khác nêu tại văn bản 3537 TM/XNK nêu trên không thay đổi./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu