BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 39/BXD-QLN
V/v Trả lời Công văn số 275/CV-SXD của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Hà Nội, ngày 16 tháng 5 năm 2008

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi

Trả lời Công văn số 275/CV-SXD ngày 09/4/2008 của Sở Xâydựng tỉnh Quảng Ngãi về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựngcó liên quan đến việc chuyển mục đích sử dụng đất

Đề nghị Sở Xây dựng căn cứ các quy định tại Điều 36 của Luậtđất đai; Điều 133 và Điều 134 của Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004của Chính phủ (về việc chuyển mục đích sử dụng đất) khi thực hiện cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với công trình xây dựng (nhưvăn phòng của các doanh nghiệp, khách sạn, nhà hàng...) trên đất ở thuộc dự ánkhu dân cư.

2. Về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và cấp Giấychứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng cho tổ chức, cá nhân đối với nhà cómục đích sử dụng hỗn hợp và vấn đề có liên quan

a) Theo quy định của pháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyềnsở hữu nhà ở, cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đối với tổchức thì tổ chức đó phải lập hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận, trong đó có cácgiấy tờ như bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bản sao Quyết địnhthành lập.

b) Tại khoản 5 Mục I của Thông tư số 05/2006/TT-BXD ngày01/11/2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng quy định: đối với nhà có mục đích sử dụnghỗn hợp của một chủ sở hữu (vừa dùng để ở, vừa dùng vào các mục đích khác), nếuphần diện tích sử dụng làm nhà ở là chính thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữunhà ở, trong đó ghi rõ phần diện tích sử dụng vào mục đích khác; nếu phần diệntích sử dụng vào mục đích khác là chính thì cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữucông trình xây dựng theo quy định tại Nghị định số 95/2005/NĐ-CP ngày 15/7/2005của Chính phủ, trong đó ghi rõ phần diện tích nhà ở. Không phải chuyển mục đíchsử dụng đất khi cấp Giấy chứng nhận đối với nhà có mục đích sử dụng hỗn hợp,trong đó có diện tích ở.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Sở Xây dựng biết vàthực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐS
Nguyễn Mạnh Hà