BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3901/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời côngvăn số 2769/CT-KT1 ngày 10/9/2008 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về ưu đãi thuế thunhập doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần IMC II, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 6.1.2Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sungThông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 hướng dẫn về thuế TNDN đã quy định:công ty trách nhiệm hữu hạn mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật hoặcngười có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò làchủ doanh nghiệp tư nhân đang hoạt động thì không được hưởng ưu đãi về thuế thunhập doanh nghiệp theo diện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư.

Tại điểm 8Thông tư số 88/2004/TT-BTC (nêu trên) quy định:

"Các cơ sởkinh doanh trong nước đã thành lập trước đây có điều kiện ưu đãi đầu tư theocác văn bản quy phạm pháp luật trước đây, nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhậnưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi về thuế theo các điều kiện ưu đãi đầu tưtrước đây cho khoảng thời gian ưu đãi còn lại tính từ ngày 01/01/2004.

Các cơ sở kinhdoanh trong nước đã thành lập trước đây không thuộc diện ưu đãi đầu tư nay cóđủ điều kiện ưu đãi đầu tư theo hướng dẫn tại Thông tư này thì được hưởng ưuđãi về thuế đãi theo hướng dẫn tại Thông tư này cho khoảng thời gian ưu đãi cònlại tính từ ngày 01/01/2004.

Các cơ sở kinhdoanh đang được miễn, giảm thuế theo Luật thuế thu nhập doanh nghiệp ngày10/05/1997, nếu còn thời hạn được miễn, giảm thuế thì tiếp tục được hưởng hếtthời gian miễn, giảm thuế còn lại".

Căn cứ các quyđịnh nêu trên, trường hợp Công ty TNHH IMC II (nay là Công ty Cổ phần MIC II),được thành lập từ ngày 19/9/2002, đang được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo Luậtthuế thu nhập doanh nghiệp ngày 10/05/1997 và các văn bản hướng dẫn thi hành,nếu còn thời hạn được miễn, giảm thuế thì tiếp tục được hưởng hết thời gianmiễn, giảm thuế còn lại. Còn trong trường hợp Công ty TNHH IMC II được thànhlập từ ngày 19/9/2002 do ông Nguyễn Văn Mừng làm giám đốc, tại thời điểm thànhlập Công ty TNHH IMC II thì ông Nguyễn Văn Mừng đang là chủ Doanh nghiệp tưnhân Sơn Nam, vì vậy Công ty TNHH IMC II không được xét ưu đãi thuế TNDN theodiện cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư theo quy định tại Thông tưsố 128/2003/TT-BTC và Thông tư số 88/2004/TT-BTC (nêu trên) cho khoảng thờigian ưu đãi thuế còn lại.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và căn cứ vào điều kiện thực tế của đơnvị để hướng dẫn đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương