BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3908 TCT/DNK
V/v trả lời về chính sách thuế

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2004

Kính gửi:

Công ty cổ phần Thương mại và hợp tác Đầu tư tại Việt Nam
(Địa chỉ số 4 Tôn Thất Tùng - Quận Đống Đa - TP. Hà Nội)

Trả lời công văn số 32 CV/VTIC ngày 17/9/2004 của Công ty về việc giải đáp chính sách về thuế đối với giấy in báo bị hỏng do ẩm mốc bán thanh lý; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về thuế GTGT:

Tại tiết c điểm 1.2 Mục III Phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng quy định:

"Hàng hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá này được tính vào giá trị hàng hoá tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ khi kê khai thuế GTGT phải nộp".

Căn cứ quy định trên, mọi hàng hoá bị tổn thất do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Tuy nhiên, đối với lượng giấy in báo bị hư hỏng của Công ty cổ phần Thương mại hợp tác và Đầu tư tại Việt Nam khi thanh lý bán ra Công ty phải tính thuế GTGT đầu ra, số thuế GTGT đầu ra trừ số thuế GTGT đầu vào của lượng giấy in báo bán thanh lý nếu còn âm thì Công ty không được khấu trừ số thuế này, nhưng được tính vào chi phí kinh doanh. Trường hợp Công ty đã kê khai khấu trừ toàn bộ số thuế GTGT đầu vào thì đơn vị phải điều chỉnh lại số thuế GTGT đầu vào theo hướng dẫn trên.

2. Về thuế TNDN:

Số lượng giấy in báo bị hư hỏng của Công ty do nguyên nhân chủ quan hay khách quan đều không được tính vào chi phí hợp lý. Giá trị giấy in báo bị hư hỏng bán ra sau khi trừ các khoản giá trị bồi thường (của các tổ chức, cá nhân gây ra tổn thất và của các tổ chức bảo hiểm theo hợp đồng); bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính, giá trị bán thu hồi, phần giá trị còn lại được tính vào chi phí khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế Thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế thông báo để đơn vị biết và liên hệ với Cục Thuế TP. Hà Nội để được giải quyết cụ thể.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến