BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3913/TM-XNK
V/v nhập khẩu hàng thu hồi công nợ

Hà Nội , ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên

Trả lời công văn số 910/CV-UB ngày 20/7/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên về việc Công ty Dịch vụ Vật tư nông nghiệp nhập khẩu linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng CKD để thu hồi công nợ ở Lào, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Quyết định số 46/2001/QĐ-TTg ngày 4/4/2001 của Thủ tướng Chính phủ về Quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá thời kỳ 2001 - 2005, bộ linh kiện xe 2 bánh gắn máy dạng CKD không thuộc Danh mục hàng hoá nhập khẩu theo Giấy phép của Bộ Thương mại từ ngày 01 tháng 1 năm 2003. Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành hàng phù hợp được nhập khẩu theo nhu cầu, không phải xin phép Bộ Thương mại. Tuy nhiên, linh kiện dạng CKD xe 2 bánh gắn máy nhập khẩu về phải được lắp ráp tại các cơ sở có đủ điều kiện kỹ thuật, được phép lắp ráp theo quy định hiện hành.

Bộ Thương mại đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Yên xem xét và giao cho một doanh nghiệp của Tỉnh có đủ điều kiện kinh doanh nhập khẩu xe máy tiến hành nhập khẩu để sớm thu hồi công nợ ở Lào.

Trân trọng.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu