BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3925 TM/VP
V/v phóng viên xin phỏng vấn về hạn ngạch nhập khẩu linh kiện xe máy

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2002

Kính gửi: Vụ Thông tin Báo chí Bộ Ngoại giao

Phúc công văn số 361/NG-BC ngày 26/9/2002 của Quý Vụ về việc phóng viên xin phỏng vấn chung quanh vấn đề hạn ngạch xuất khẩu linh kiện xe máy, Văn phòng Bộ Thương mại xin trả lời như sau:

Chính phủ đã giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì cùng các Bộ, ngành có liên quan tổ chức cuộc họp báo về vấn đề này và 14 giờ, thứ bảy, 28/9/2002, Ông Trần Đình Khiển, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện các Bộ Công nghiệp, Tài chính và Thương mại đã có cuộc họp báo rộng rãi. Vì vậy chúng tôi thấy những đề nghị của các phóng viên nêu tại công văn dẫn trên đã được đáp ứng tại cuộc họp báo. Trong trường hợp cần thiết, đề nghị Quý Vụ chuyển câu hỏi đó tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, để được trả lời đầy đủ nhất.

Xin cảm ơn về sự hợp tác của Quý Vụ và xin gửi Quý Vụ lời chào trân trọng./.

T/L BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Duy Nghĩa