BỘ NỘI VỤ
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 3928/BNV-CCHC
V/v xem xét thi đua, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, công chức thực hiện Đề án 30.

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2008

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện Đề ánđơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn2007-2010 (sau đây gọi là Đề án 30), tại mục 4 Công văn số 2026/TTg-TCCV ngày21 tháng 11 năm 2008 có giao: “Bộ trưởng Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với Bộtrưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trong tháng 12 năm 2008 có văn bản hướngdẫn các bộ và địa phương gắn việc thực hiện Đề án 30 với việc xem xét thi đuakhen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ”. Sau khi thống nhất với Văn phòng Chínhphủ, Bộ Nội vụ hướng dẫn nội dung trên như sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính được xác định là nhiệm vụtrọng tâm thực hiện cải cách hành chính nhà nước từ nay đến hết năm 2010. CácBộ, ngành và địa phương cần tập trung chỉ đạo, triển khai tốt Đề án 30 theo sựchỉ đạo trực tiếp của Văn phòng Chính phủ và lấy kết quả đạt được trong quátrình thực hiện Đề án 30 là nội dung quan trọng đánh giá kết quả hoàn thànhcông tác cải cách hành chính, xem xét thi đua, khen thưởng 6 tháng, hàng nămđối với tập thể.

Kết quả thực hiện Đề án 30 dựa trên hai nội dung: tổ chứctriển khai nghiêm túc, nộp sản phẩm đúng thời gian quy định; chất lượng sảnphẩm đảm bảo yêu cầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Tổcông tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị có sản phẩm chất lượng tốt, hoàn thànhđúng thời hạn sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Đối với các cơ quan,đơn vị chất lượng sản phẩm chưa tốt, hay nộp sản phẩm không đúng hạn sẽ bị trừđiểm thi đua tập thể.

2. Đối với cán bộ, công chức liên quan đến công tác chỉ đạo,thực hiện Đề án 30 trong đánh giá định kỳ hàng năm, cũng như đánh giá để chuẩnbị cho công tác đề bạt và bổ nhiệm cần đưa nội dung về trách nhiệm chỉ đạo, tổchức thực hiện các nhiệm vụ Đề án 30 được phân công để đánh giá việc thực hiệnchức trách, nhiệm vụ được giao.

Các cá nhân có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụđược giao có chất lượng tốt, đặc biệt là có sáng kiến trong quá trình thực hiệnĐề án 30 sẽ được xem xét khen thưởng theo quy định. Đối với cá nhân không hoànthành nhiệm vụ được giao thực hiện Đề án 30 thì sẽ bị trừ điểm thi đua hoặc xemxét kỷ luật theo quy định.

3. Các Bộ, ngành và địa phương cần kiện toàn Tổ công tácchuyên trách Đề án 30, như việc bố trí sắp xếp đủ số lượng, chất lượng cán bộlàm công tác này. Các Bộ, ngành và địa phương cần nghiên cứu để có chính sách,sau khi Đề án 30 kết thúc, số cán bộ, công chức làm việc chuyên trách tại Tổ Côngtác chuyên trách Đề án được đánh giá, phân loại và đối với cán bộ có thành tíchtốt sẽ ưu tiên bố trí sắp xếp công việc phù hợp với chuyên môn theo nguyện vọngcá nhân hoặc bổ nhiệm, đề bạt khi cơ quan có nhu cầu, nhưng vẫn phải thực hiệnđúng quy trình, tiêu chuẩn, điều kiện theo các quy định hiện hành về công táccán bộ, công chức.

4. Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính củaThủ tướng Chính phủ định kỳ hàng quý có văn bản thông báo cho Bộ Nội vụ và cácbộ, ngành, địa phương có liên quan tình hình, kết quả thực hiện Đề án 30 tạibộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ươngđể làm cơ sở xem xét việc thi đua khen thưởng, đề bạt và bổ nhiệm cán bộ, côngchức theo quy định tại văn bản này.

Bộ Nội vụ yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương áp dụng hướngdẫn trên trong công tác thi đua khen thưởng và đề bạt, bổ nhiệm cán bộ, côngchức./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP;
- Tổ công tác chuyên trách CCTTHC của TTCP;
- Lưu: VT, CCHC.

BỘ TRƯỞNG
Trần Văn Tuấn