THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 394/TTg-NN
V/v: áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường thu hồi đất và kéo dài thời gian thực hiện dự án ổn định dân di cư tự do tại tỉnh Bình Thuận

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2007

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận.

Xét đề nghị của UBND tỉnh BìnhThuận (công văn số 657/UBND-KT ngày 6/2/2007); ý kiến của các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 1381/BKH-KTĐP &LT ngày 6/3/2007), Tài chính (công văn số 3492/BTC-ĐT ngày 14/3/2007), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (công vănsố 540/BNN-HTX ngày 1/3/2007) về việc áp dụng chính sách hỗ trợ bồi thường thuhồi đất và kéo dài thời gian thực hiện các Dự án sắp xếp ổn định dân di cư tựdo, bố trí lại đất sản xuất tại vùng Suối Giêng, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, vùngSuối Sâu, xã Suối Kiết, huyện Tánh Linh, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý UBND tỉnh Bình Thuận ápdụng chính sách hỗ trợ bồi thường của tỉnh theo Nghị định 197/2004/NĐ-CP ngày3/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất, để thực hiện các dự án nêu trên thay mức hỗ trợ bồi thường quy địnhtại văn bản số 782/TTg-NN ngày 14/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ, theo nguyêntắc không tăng phần vốn Trung ương đã hỗ trợ tỉnh (52.000 triệu đồng). Trườnghợp vốn tăng do áp dụng đơn giá bồi thường của tỉnh thì tỉnh sử dụng ngân sáchđịa phương, huy động vốn đóng góp của các tỉnh có dân di cư tự do đến tỉnh BìnhThuận và các nguồn vốn hợp pháp khác để hỗ trợ đầu tư dự án.

2. Đồng ý kéo dài thời gian thựchiện dự án và chuyển phần vốn còn lại do ngân sách Trung ương hỗ trợ tỉnh Bình Thuậnđể tiếp tục thực hiện trong kế hoạch năm 2007-2008.

3. UBND tỉnh Bình Thuận cần rút kinhnghiệm trong việc không hoàn thành dự án theo kế hoạch, có các biện pháp tíchcực hơn nữa trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hànhnhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, PTT Nguyễn Sinh Hùng;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, các Vụ: KTTH, NC, ĐP, TH, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (3). Lĩnh 20

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG

Nguyễn Sinh Hùng