BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 3940/TCT-CS
V/v xử lý chênh lệch giá bán ôtô

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Khánh Hoà

Trả lời công văn số 3960/CT-THNVDTngày 19/8/2008 của Cục thuế tỉnh Khánh Hòa xin ý kiến xử lý đối với chênh lệchgiá bán ôtô của DNTN Khánh Yên, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 2 Mục I Thông tư số 69/2002/TT-BTC ngày 16/8/2002 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp tạm thờichưa áp dụng truy thu thuế GTGT, thuế TNDN trong hoạt động kinh doanh xe ôtô,xe hai bánh gắn máy gồm có:

"a/ Các cơ sở sản xuất lắp rápxe ôtô, xe hai bánh gắn máy trong nước bán sản phẩm của mình theo giá thốngnhất trong cả nước hoặc từng khu vực, từng địa phương thì thuế giá trị giatăng, thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo giá do cơ sở sản xuất, lắp ráp côngbố tại từng thời điểm. Giá bán thống nhất do cơ sở sản xuất quy định phải côngbố công khai và gửi cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý biết. Trường hợp cơ sởkinh doanh ghi hoá đơn thấp hơn giá đã công bố và thông báo với cơ quan thuếtrực tiếp quản lý thì cơ sở kinh doanh bị truy thu thuế giá trị gia tăng, thuếthu nhập doanh nghiệp theo giá đã thông báo.

...

c/ Các cơ sở kinh doanh thực hiện niêmyết giá bán và bán đúng giá niêm yết nếu giá do cơ sở kinh doanh niêm yết phùhợp với giá tính lệ phí trước bạ, hoặc thấp hơn giá tính lệ phí trước bạ tối đalà 5% thì được tính thuế theo giá niêm yết. Các trường hợp có niêm yết giá bánnhưng không đúng qui định trên thì bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN theo giátính lệ phí trước bạ."

Căn cứ quy định trên tại điểm 1 côngvăn 12229 TC/TCT ngày 13/11/2002 của Bộ Tài chính về việc thực hiện Thông tư số69/2002/TT-BTC có hướng dẫn:

"1. Cơ sở kinh doanh bán xeôtô, xe hai bánh gắn máy sản xuất, lắp ráp trong nước cho người tiêu dùng theogiá do cơ sở sản xuất, lắp ráp công bố thống nhất trong cả nước hoặc trong từngvùng, từng địa phương thực hiện giảm giá bán cho khách hàng thấp hơn giá đãcông bố sẽ không bị truy thu thuế GTGT và thuế TNDN tính theo giá công bố hoặcgiá tính lệ phí trước bạ, nếu đảm bảo đủ điều kiện sau:

- Mức giảm giá tối đa không vượt quá5% so với giá công bố;

- Có văn bản của cơ sở sản xuất, lắpráp chấp nhận cho cơ sở nhận đại lý được giảm giá bán thấp hơn so với giá côngbố.

Riêng trường hợp bán xe ôtô cho cáccơ quan hành chính sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ trang, các doanh nghiệp đượcáp dụng mức giảm giá cao hơn 5% so với giá công bố nhưng phải thể hiện tronghợp đồng kinh tế và phải xuất trình khi kiểm tra."

Theo đó, trường hợp trong thời giantừ tháng 9/2006 đến tháng 12/2007 Công ty Mêkong Auto tại Miền Trung - là cơ sởlắp ráp, sản xuất ôtô có thông báo giá bán lẻ cho các đại lý trên toàn quốc đểđại lý thực hiện và đại lý có văn bản của Công ty Mêkong Auto chấp nhận cho đạilý được giảm giá bán thấp hơn so với giá công bố (theo tỷ lệ quy định tại điểm1 công văn 12229/BTC-TCT ) thì DNTN Khánh Yên thuộc đối tượng tạm thời chưa ápdụng quy định áp giá tính lệ phí trước bạ để tính truy thu thuế GTGT, thuếTNDN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuếđược biết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương