BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3995/TM-XNK
V/v loại trừ khỏi Danh mục hàng tiêu dùng

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi: Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan)

Bộ Thương mại nhận được công văn số 001/ULVN ngày 8/7/2004 của Công ty Liên doanh LEVER Việt Nam đề nghị loại trừ phôi xà phòng khỏi Danh mục hàng tiêu dùng;

Căn cứ ý kiến của Bộ Công nghiệp tại công văn số 3608/CV-CLH ngày 19/7/2004 về vấn đề trên;

Bộ Thương mại đồng ý loại trừ mặt hàng phôi xà phòng có mã số 34012020 thuộc nhóm 3401 khỏi Danh mục Hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) hướng dẫn thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu