BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 3997 TM/XNK
V/v Giấy chứng nhận Xuất xứ (C/O) hàng hoá Mẫu E giữa ASEAN và Trung Quốc

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Tổng cục Hải quan

Kỳ họp lần thứ 6 của Nhóm Đặc trách về xuất xứ hàng hoá Mẫu E để được hưởng ưu đãi thuế nhập khẩu thuộc chương trình thu hoạch sớm (Early Havest Program) dành cho hàng hoá nông, lâm, hải sản thuộc chương 1 - 8 Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu giữa ASEAN và Trung Quốc diễn ra từ ngày 22 - 26/6/2004 tại Nam Ning, Trung Quốc.

Để đánh giá tình hình thực hiện (cấp và nhận) Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) Mẫu E trong 6 tháng đầu năm 2004 báo cáo Bộ trưởng các nước thành viên đề ra giải pháp thúc đẩy quan hệ thương mại giữa ASEAN và Trung Quốc, Ban Thư ký đề nghị các nước cung cấp số liệu và nhận C/O của mình trước ngày 15/8/2004.

Bộ thương mại đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan cung cấp số liệu tiếp nhận C/O Mẫu E của Việt Nam thời gian 6 tháng đầu năm 2004 phân loại theo tiêu chí: nước cấp, mặt hàng, số lượng, trị giá và tổng trị giá, số C/O được hưởng thuế ưu đãi và số C/O không được hưởng thuế ưu đãi.

Đồng thời, đề nghị Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan nghiên cứu đưa các số liệu thống kê tiếp nhận các loại mẫu C/O Mẫu A, D, E... vào các báo cáo định kỳ để phục vụ nhu cầu tổng hợp tình hình nhập khẩu được hưởng ưu đãi và đàm phán với các đối tác.

Ngoài ra, để tiện việc trao đổi, cập nhật thông tin có liên quan đến xuất xứ hàng hoá (C/O) nói chung, Bộ thương mại đề nghị Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan chỉ định đầu mối phụ trách về các vấn đề C/O của mình và cho biết địa chỉ email, điện thoại và tên người chuyên trách xử lý các vấn đề có liên quan trong và ngoài nước.

Thông tin xin gửi về đầu mối xử lý các vấn đề C/O của Bộ thương mại (Vụ Xuất nhập khẩu) trước ngày 10/8/2004:

- Nguyễn Đức Thanh, Vụ phó Vụ Xuất nhập khẩu.

- Đoàn Ngọc Dũng, Phạm Lưu Hưng

- E-mail: [email protected]

- Fax: 8264696/ 8245531

- Tel: 8262527 (máy lẻ 1155)

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Bộ và Tổng cục Hải quan./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu