BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 40/BXD-QLN
V/v: trả lời CV số 573/SXD-KTKH ngày 25/4/2008 của Sở XD tỉnh Đồng Nai

Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2008

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Bộ Xây dựng nhận được công vănsố 573/SXD-KTTH ngày 25/4/2008 của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai đề nghị hướng dẫnvề việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng theo Nghị định số 95/2005/NĐ-CPngày 15/7/2005 của Chính phủ. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau:

Về vấn đề này, Bộ Xây dựng đãtrả lời thư điện tử của Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai thông qua trang Web của Bộ,trong đó nêu rõ trường hợp công trình xây dựng thuộc sở hữu toàn dân do cácdoanh nghiệp nhà nước đang quản lý thì không thuộc diện được cấp giấy chứngnhận quyền sở hữu.

Đối với công trình xây dựngthuộc sở hữu toàn dân mà đã được nhà nước giao vốn cho các doanh nghiệp để quảnlý hoặc các công trình được các doanh nghiệp đầu tư xây dựng không phải bằngnguồn vốn ngân sách nhà nước thì thuộc diện được cấp giấy chứng nhận quyền sởhữu công trình xây dựng theo quy định tại Nghị định 95/2005/NĐ-CP ngày15/7/2005 của Chính phủ.

Đề nghị Sở Xây dựng đối chiếucác trường hợp nêu tại công văn số 573/SXD-KTTH với quy định của pháp luật đểbáo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, QLN&TTBĐS

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BĐSNguyễn Mạnh Hà