BỘ XÂY DỰNG
-----------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 40/BXD-XL
V/v: Hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động xây dựng

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2008.

.

Kínhgửi: Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựngnhận được văn bản số 110/SXD-QLKT ngày 06/12/2007 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Caivề việc hướng dẫn một số nội dung trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu,Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Trước hếtcần phân định rõ chức năng thẩm định thiết kế kỹ thuật - dự toán, thiết kế bảnvẽ thi công - dự toán là của chủ đầu tư; còn chức năng thẩm tra là của tổ chức,cá nhân tư vấn xây dựng.

Theo quy địnhtại điểm 2.4, 2.5 mục II Thông tư số 12/2005/TT-BXD ngày15/7/2005 của Bộ Xây dựng thì "chủ đầu tư tự tổ chức thẩm định, phê duyệt... xác nhận bằng chữ ký và dấu xác nhận đã phê duyệt của chủ đầu tư theo mẫuphụ lục 1D vào bản vẽ thiết kế".

Như vậy, trườnghợp Uỷ ban nhân dân cấp huyện được giao làm chủ đầu tư xây dựng công trình vàgiao nhiệm vụ cho Phòng Hạ tầng kinh tế thực hiện thẩm định (không phải thẩmtra như Quý Sở nêu) hồ sơ thiết kế kỹ thuật - dự toán thì Phòng Hạ tầng kinh tếcó trách nhiệm tổ chức thẩm định thiết kế, nếu không đủ điều kiện năng lực thìphải thuê tư vấn có đủ điều kiện năng lực để thẩm tra một phần hoặc toàn bộ hồsơ thiết kế. Nếu kết quả thẩm tra là đạt yêu cầu, không phải sửa đổi thì PhòngHạ tầng kinh tế ra văn bản thẩm định và trình thiết kế để chủ đầu tư phê duyệt(là thiết kế kỹ thuật trong trường hợp thiết kế ba bước). Theo quy định nêutrên, việc ký xác nhận và đóng dấu xác nhận vào bản vẽ thiết kế là thuộc tráchnhiệm của Uỷ ban nhân dân huyện (chủ đầu tư), nếu Phòng Hạ tầng kinh tế được Uỷban nhân dân huyện uỷ quyền thì Phòng Hạ tầng kinh tế vẫn được đóng dấu vào nhữngbản vẽ thiết kế do Phòng tổ chức thẩm định.

2. Chức năngthẩm định thiết kế cơ sở là của cơ quan quản lý nhà nước theo quy định. Nộidung thẩm định thiết kế cơ sở chỉ đề cập đến những vấn đề liên quan đến cộng đồng,Nhà nước cần phải quản lý như sự phù hợp về quy hoạch xây dựng; việc áp dụngquy chuẩn, tiêu chuẩn, ... mà không thẩm định những vấn đề liên quan đến nộidung kỹ thuật chuyên ngành, cho nên những người thực hiện công tác thẩm địnhthiết kế cơ sở chỉ là thực hiện nhiệm vụ của công chức, không hành nghề tư vấn.Do đó, đối với công chức thẩm định thiết kế cơ sở không yêu cầu phải có chứngchỉ hành nghề, mà phải đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định của Pháp lệnh cán bộ,công chức.

Đối với ngườilà chủ trì thẩm tra thiết kế, theo quy định tại điểm 2.4 mục IIThông tư số 12/2005/TT-BXD thì phải có điều kiện năng lực như của người chủtrì thiết kế công trình mà chủ đầu tư yêu cầu thẩm tra thiết kế. Như vậy, ngườichủ trì thẩm tra thiết kế yêu cầu có chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựngtheo quy định.

3. Theo quy địnhcủa Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập vàquản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì:

- Uỷ ban nhândân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Xây dựng căn cứ vào hướng dẫn của Thông tư này và tìnhhình cụ thể của địa phương để công bố hệ thống đơn giá xây dựng, giá ca máy vàthiết bị thi công xây dựng, giá vật liệu, ... để tham khảo trong quá trình xácđịnh giá xây dựng công trình; là cơ sở để các dự án sử dụng nguồn vốn Nhà nướcvận dụng hoặc tham khảo.

- Uỷ ban nhândân cấp tỉnh quy định áp dụng suất vốn đầu tư, định mức xây dựng, đơn giá xây dựngcông trình và chỉ số giá xây dựng của các công trình sử dụng vốn ngân sách địaphương.

Trên đây làhướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai nghiên cứu thực hiện.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, Vụ XL, KSTK, KTTC (NLĐ - 05).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XÂY LẮP
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thọ Vinh