BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------

Số: 40/TCHQ-KTTT
V/v ủy quyền ký chứng từ kế toán

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2008

Kính gửi:

- Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh
- Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
- Cục Hải quan Hải phòng
- Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam

Tổng cục Hải quan nhận được côngvăn số 3924/HQTP-NV ngày 6/12/2007 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, công văn số 2666/CHQ-NV ngày 20/11/2007 của Cục Hải quan Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, công văn số 9171/HQHP-TMXL ngày 24/12/2007 của Cục Hải quan Hải Phòng, công văn số 1262/HQQNa-NV ngày 25/12/2007 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Nam về việc vướng mắcchứng từ kế toán. Tổng cục Hải quan có ý kiến sau:

Căn cứ Khoản 3 Điều 10Chương II Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 về công tác văn thưChính phủ.

Căn cứ Thông tư 59/2007/TT-BTC ngày14/6/2007 hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, nhập khẩu, quản lý thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

- Một số biểu mẫu chứng từ kế toánban hành kèm theo Thông tư số 121/2007/TT-BTC ngày 17/10/2007 hiện có một số điểmchưa phù hợp với văn bản hướng dẫn về công tác soạn thảo văn thư của Chính phủ.Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản báo cáo Bộ Tài Chính sửa đổi các biểu mẫu chứngtừ này theo đúng quy định và sẽ sớm tổ chức cài đặt, nâng cấp chương trình kếtoán cho phù hợp với các biểu mẫu quy định tại Thông tư 121/2007/TT-BTC .

- Về mẫu Quyết định số C6b, C8b,C19b, C20b, C21b, C22b, C24b trong Thông tư 121/2007/TT-BTC : Đề nghị các Cục Hảiquan sửa đổi lại như sau:

Cơ quan banhành: CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……

Thẩm quyền ký ban hành: TUQ. CỤC TRƯỞNG CỤC ……

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC ……

+ Việc giao ký thừa ủy quyền phảiđược quy định bằng văn bản và giới hạn trong một thời gian nhất định. Các Cục Hảiquan phải chịu trách nhiệm về việc ký thừa ủy quyền.

+ Người được ủy quyền không được ủyquyền lại cho người khác ký.

+ Các Chi cục được ủy quyền trực tiếpký văn bản, lấy số văn bản và phải đóng dấu của Cục Hải quan để theo dõi.

- Về kiến nghị cho phép Cục Hảiquan Thành phố được phân quyền, giao việc giải quyết, xử lý các vấn đề liênquan đến miễn thuế, xét miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế… cho các Chi cục Hảiquan trực thuộc giải quyết và Chi cục trực tiếp ký ban hành và đóng dấu hànhchính của Chi cục, Tổng cục Hải quan ghi nhận, nghiên cứu, xem xét. Trước mắt đềnghị đơn vị thực hiện theo đúng quy định tại “Quy trình miễn thuế, xét miễn thuế,giải thuế, hoàn thuế, không thu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu đối với hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu áp dụng tại Cục Hải quan địa phương” ban hành kèm theo Quyếtđịnh số 801/QĐ-TCHQ ngày 03/5/2006 của Tổng Cục trưởng Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để CụcHải quan các tỉnh, thành phố được biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan các tỉnh, thành phố (để thực hiện)
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An