TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4009 TCT/TNCN
V/v thuế TNCN của thuyền viên làm việc trên tàu biển nước ngoài

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2004

Kính gửi: Công ty APM - Sài Gòn Shipping Co. Ltd

Tổng cục Thuế nhận được văn thư ngày 7/9/2004 của Công ty APM - Sài Gòn Shipping Co. Ltd về việc thuế thu nhập cá nhân (TNCN) của thuyền viên làm việc trên tầu biển nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Thông tư số 81/2004/TT-BTC ngày 13/8/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.

Trường hợp Công ty APM - Sài Gòn Shipping Co. Ltd thuê tàu biển của chủ tàu nước ngoài bao gồm cả thuê thuyền viên là người nước ngoài thì khoản thu nhập của thuyền viên nước ngoài do chủ tàu chi trả (thực chất khoản tiền này được bao gồm trong khoản tiền Công ty chi thuê tàu) phải nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định tại Thông tư nêu trên. Khi ký hợp đồng thuê tàu, Công ty APM có trách nhiệm thông báo cho chủ tàu việc gửi danh sách thuyền viên đến cơ quan thuế đồng thời Công ty phải khấu trừ tiền thuế TNCN của thuyền viên trước khi thanh toán tiền thuê tàu và nộp tiền thuế vào NSNN.

Việc nộp thuế thu nhập đối với người nước ngoài được căn cứ vào tiêu thức đối tượng cư trú hay không cư trú tại Việt Nam. Nếu cá nhân nước ngoài trong năm tính thuế mà tổng số ngày có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày thì nộp thuế thu nhập với thuế suất 25% trên tổng thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Trường hợp căn cứ theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần ký kết giữa Việt Nam và các nước có quy định khác thì áp dụng theo quy định tại Hiệp định. Việc xem xét miễn, giảm thuế TNCN cho thuyền viên theo Hiệp định thuế còn phụ thuộc vào các điều khoản liên quan của từng Hiệp định tránh đánh thuế hai lần đã được ký kết giữa Việt Nam và nước mà thuyền viên đó cư trú và hồ sơ xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định của mỗi thuyền viên. Trong trường hợp xin miễn, giảm thuế theo Hiệp định tránh đánh thuế hai lần, các thuyền viên phải thực hiện các thủ tục xin miễn, giảm thuế theo hướng dẫn tại Thông tư số 95/1997/TT-BTC ngày 29/12/1997 và Thông tư số 30/2000/TT-BTC ngày 5/5/2000 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc