BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4010 TM/XNK
V/v Chuyển khẩu ô tô các loại đã qua sử dụng

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2004

Kính gửi:
Đồng kính gửi:

Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh
UBND tỉnh Quảng Ninh

Trả lời công văn số 578 CV/XNK ngày 20/07/2004 của Công ty Cổ phần Đầu tư XNK Quảng Ninh về vấn đề nêu trên;

Căn cứ “Quy chế về kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu” ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Bộ Thương mại đồng ý Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh được kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu mặt hàng ô tô các loại đã qua sử dụng theo các quy định sau:

1- Tên hàng: ô tô các loại đã qua sử dụng.

2- Trị giá: 2.090.000 USD

3- Hàng được vận chuyển từ cảng xếp hàng do người bán chỉ định về cảng Hải Phòng, Hòn Gai và Vạn Gia theo đường biển, không làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam, sau đó được chuyển sang Trung Quốc theo đường biển, không làm thủ tục hải quan xuất khẩu.

4. Hàng hoá chuyển đến phải được chuyển đi nhanh gọn, dứt điểm theo từng chuyến.

5- Công ty phải yêu cầu người bán và người mua chịu trách nhiệm tuân thủ các quy định về mặt hàng theo Luật pháp quốc tế và Luật pháp Việt Nam.

Các quy định khác thực hiện theo Quy chế kinh doanh theo phương thức chuyển khẩu ban hành kèm theo Quyết định số 1311/1998/QĐ-BTM ngày 31/10/1998 của Bộ Thương mại.

Đề nghị Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phối hợp chỉ đạo Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh thực hiện đúng các quy định trên đây, không cho phép hàng hoá nói trên thẩm lậu vào thị trường nội địa dưới mọi hình thức.

Vào ngày 25 hàng tháng, Công ty Cổ phần Đầu tư và XNK Quảng Ninh có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Thương mại.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến ngày 31/12/2004.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu