BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4024/TCT-CS
V/v phân bổ chi phí

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời côngvăn số 614/CT-TTHT ngày 14/3/2008 và công văn số 2764/CT-TTHT ngày 10/9/2008của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai về việc phân bổ chi phí, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

Tại điểm 7Thông tư số 88/2004/TT-BTC ngày 01/9/2004 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính, điểm 4 Mục II Phần E Thông tưsố 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quyđịnh: "Trong thời gian thực hiện miễn thuế, giảm thuế, nếu cơ sở kinhdoanh thực hiện nhiều hoạt động kinh doanh thì phải theo dõi hạch toán riêngthu nhập của hoạt động kinh doanh được miễn thuế, giảm thuế. Trường hợp cơ sởkinh doanh không hạch toán riêng được thì phần thu nhập của hoạt động kinhdoanh được miễn thuế, giảm ) tổng thu nhập chịu thuế nhân (x) với tỷ lệ phầnthuếđược xác định bằng ( trăm (%) của doanh thu hoạt động kinh doanh được miễn thuế,giảm thuế so với tổng doanh thu của cơ sở kinh doanh trong kỳ tính thuế".

Căn cứ hướngdẫn nêu trên, đề nghị Cục thuế kiểm tra cụ thể hồ sơ để áp dụng đúng quy định.

Tổng cục Thuếtrả lời để Cục thuế tỉnh Đồng Nai biết và hướng dẫn đơn vị./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương