BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4024 TM/XNK
V/v xuất khẩu gạo

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Hiệp hội Lương thực Việt Nam

Trả lời các công văn số 167/CV /HH ngày 27/7/2004 của Hiệp hội Lương thực Việt Nam về việc đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo;

Bộ thương mại đồng ý Hiệp hội Lương thực Việt Nam thực hiện việc xác nhận đăng ký hợp đồng xuất khẩu gạo nếp và gạo thơm với số lượng không quá 5.000 tấn/tháng cho mỗi loại gạo nếp và gạo thơm.

Bộ thương mại xin thông báo Hiệp hội Lương thực biết và thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu