BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4028/TM-XNK
V/v Danh mục hàng tiêu dùng

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore

Trả lời công văn số 332/CV-BQL ngày 22/7/2004 của Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam Singapore đề nghị loại trừ khỏi Danh mục Hàng tiêu dùng ban hành kèm theo Quyết định số 0404/2004/QĐ-BTM ngày 1/4/2004 của Bộ thương mại một số mặt hàng nhập khẩu phục vụ sản xuất của Ct12 TNHH sản xuất Sime Darby, Bộ thương mại có ý kiến như sau:

1. Các mặt hàng hoá chất tẩy mặt đệm (mã số 34022012) lò xo túi (mã số 94041000), vỏ bọc đệm (mã số 94049020), gối cao su và gối polyester (mã số 94049020) đều là hàng hoá đã đóng gói để bán lẻ hoặc hàng tiêu dùng. Vì vậy, Bộ thương mại không có căn cứ để loại trừ mặt hàng này khỏi Danh mục Hàng tiêu dùng.

Theo quy định tại Giấy phép đầu tư số 007/GP-KCN-VS ngày 17/9/1997 thì Công ty TNHH sản xuất Sime Darby có chức năng sản xuất: đệm lò xo, đệm cao su, đệm polyurethane, gối, tấm đầu giường và Đi văng và các bán sản phẩm do Công ty sản xuất. Vì vậy, Công ty chỉ được nhập khẩu các loại nguyên liệu, bán thành phẩm để phục vụ sản xuất các mặt hàng nói trên (thông thường, có thuế suất thuế nhập khẩu thấp hơn sản phẩm hoàn chỉnh và mới được hưởng ưu đãi về thời hạn nộp thuế), không được nhập khẩu sản phẩm nói trên ở dạng đã hoàn chỉnh để kinh doanh.

Bộ thương mại đề nghị Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore xem xét hướng dẫn doanh nghiệp xác định chính xác mã số thuế đối với nguyên liệu nhập khẩu để phục vụ sản xuất, tổ chức nhập khẩu, sản xuất hàng hoá và bảo đảm tỷ lệ xuất khẩu theo đúng quy định của Giấy phép đầu tư.

2. Đối với các loại vải nhập khẩu thuộc các Chương 55 (mã số 55159900) và Chương 58 (mã số 58063290 và 58079090), Bộ thương mại đang trao đổi với Bộ Công nghiệp để xem xét quyết định việc loại trừ khỏi Danh mục hàng tiêu dùng. Sau khi có ý kiến của Bộ Công nghiệp, Bộ thương mại sẽ chính thức trả lời đề nghị của Ban Quản lý.

Bộ thương mại thông báo để Ban Quản lý Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore được biết và chỉ đạo doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ XUẤT NHẬP KHẨU
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Đức Thanh