BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4029/TM-XNK
V/v nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan của mã số hàng hoá số 0402

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2004

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Thuận
91 Phạm Phú Thứ, phường 3, quận 6, TP. Hồ Chí Minh

Trả lời đề nghị của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Thuận tại văn bản số 22/2004-CV ngày 23/7/2004 về việc đăng ký hạn ngạch thuế quan đối với mặt hàng sữa (mã số hàng hoá trong Biểu thuế nhập khẩu: 0402), Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng nhập khẩu tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 09/2003/TT-BTM ngày 15/12/0003 của Bộ Thương mại hướng dẫn thực hiện Quyết định số 91/2003/QĐ-TTg ngày 09/05/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan đối với hàng hoá nhập khẩu tại Việt Nam.

Bộ Thương mại đồng ý để Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Hiệp Thuận được nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan mặt hàng sữa (mã số trong biểu thuế nhập khẩu là 0402) với số lượng: 40 tấn (viết bằng chữ: bốn mươi tấn).

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2003/TT-BTM dẫn trên của Bộ Thương mại và các quy định hiện hành về quản lý nhập khẩu.

Văn bản này có hiệu lực đến 31/12/2004./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu