TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4043 TCT/PCCS
V/v hoàn thuế GTGT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Thái Nguyên

Trả lời công văn số 721/CT-DT ngày 13/10/2004 của Cục thuế tỉnh Thái Nguyên hỏi về việc hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1a mục I Phần D và điểm 1 mục II Phần D Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế GTGT có quy định: “Cơ sở kinh doanh trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết được xét hoàn thuế” và hồ sơ hoàn thuế GTGT đối với trường hợp nêu trên gồm:

“- Công văn đề nghị hoàn thuế GTGT nêu rõ lý do hoàn thuế, số thuế đề nghị hoàn, thời gian hoàn (theo mẫu số 10/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này).

- Bảng kê khai tổng hợp số thuế phát sinh đầu ra, số thuế đầu vào được khấu trừ, số thuế đã nộp (nếu có), số thuế đầu vào lớn hơn số thuế đầu ra đề nghị hoàn lại.

- Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào, bán ra trong kỳ liên quan đến việc xác định thuế GTGT đầu vào, đầu ra (mẫu số 02/GTGT , 03/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này). Riêng đối với hàng hoá, dịch vụ, mua vào có sử dụng chứng từ đặc thù ghi giá thanh toán là giá đã có thuế GTGT thì sử dụng Bảng kê mẫu số 05/GTGT ban hành kèm theo Thông tư này.

Trường hợp việc kê khai thuế hàng tháng đã đầy đủ và chính xác, phù hợp với Bảng kê khai tổng hợp, cơ sở không phải nộp Bảng kê hàng hoá, dịch vụ mua vào bán ra các tháng đề nghị hoàn thuế. Trường hợp có sự điều chỉnh thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra của các tháng trong thời gian hoàn thuế thì cơ sở phải kê khai số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ, thuế GTGT đầu ra phát sinh từng tháng trong thời gian hoàn thuế, số thuế điều chỉnh phải giải trình rõ lý do”.

Theo hướng dẫn nêu trên, nếu doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ trong 3 tháng liên tục trở lên (không phân biệt niên độ kế toán) có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết và có đầy đủ thủ tục hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định thì sẽ được hoàn thuế GTGT. Trường hợp đơn vị vừa có hoạt động vận tải quốc tế thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT (theo quy định tại điểm 23 Mục II Phần A Thông tư số 120/2003/TT-BTC ) vừa có hoạt động kinh doanh trong nước thuộc đối tượng chịu thuế GTGT thì doanh nghiệp phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào đầu ra của từng hoạt động để thực hiện nghĩa vụ với NSNN. Trường hợp doanh nghiệp không hạch toán riêng được thì thuế GTGT đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ % giữa doanh số bán ra của hàng hoá, dịch vụ chịu thuế GTGT với tổng doanh số bán hàng hoá, dịch vụ trong kỳ.

Đề nghị Cục thuế căn cứ vào hướng dẫn nêu trên, xem xét và kiểm tra thủ tục hồ sơ để hướng dẫn đơn vị thực hiện./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương