TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4057 TCT/DNK
V/v trả lời chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 1627/CT-CV-DN1 ngày 21/10/2004 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về việc Hoàn thuế GTGT, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.2.d Mục III Phần B Thông tư số 120/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào phải có đủ điều kiện và thủ tục sau:

+ Hợp đồng bán hàng hoá ký với khách hàng nước ngoài;

+ Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu có xác nhận của cơ quan hải quan đã xuất khẩu.

+ Hoá đơn GTGT cung cấp hàng hoá cho khách hàng nước ngoài;

+ Chứng từ thanh toán tiền qua ngân hàng;

Căn cứ quy định trên, trường hợp Xưởng sản xuất Doanh nghiệp tư nhân sản phẩm cao su Long Thành thuộc Doanh nghiệp tư nhân sản phẩm cao su Long Thành gửi Cục thuế tỉnh Đồng Nai xin hoàn thuế GTGT đối với hàng hoá xuất khẩu, nhưng các chứng từ hoá đơn GTGT mua vào, bán ra, tờ khai Hải quan liên quan đến hàng hoá xuất khẩu từ tháng 2/2003 đến tháng 4/2003 không mang tên, mã số thuế của Xưởng sản xuất Doanh nghiệp tư nhân sản phẩm cao su Long Thành nên hồ sơ hoàn thuế không hợp lệ.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc