VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4089/VPCP-VX
V/v Đăng ký đề nghị công nhận “Âm nhạc cung đình VN - Nhã nhạc là Kiệt tác DSVH Phi vật thể và Truyền khẩu” của nhân loại đợt 2 năm 2003

Hà Nội, ngày 24 tháng 7 năm 2002

Kính gửi:

- Bộ Văn hóa - Thông tin,
- Uỷ ban quốc gia UNESCO của Việt Nam.

Xét đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin (công văn số 2953/VHTT-BTBT ngày 9/7/2002) về việc đăng ký bổ sung “Âm nhạc cung đình Việt Nam: Nhã nhạc” là loại hình âm nhạc truyền thống tiêu biểu của Việt Nam để đề nghị UNESCO công nhận là Kiệt tác Di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại vào đợt 2, năm 2003, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

- Đồng ý đề nghị của Bộ Văn hóa - Thông tin về việc đăng ký bổ sung “Âm nhạc cung đình Việt Nam: Nhã nhạc” - loại hình nghệ thuật truyền thống tiêu biểu của Việt Nam để đề nghị UNESCO công nhận là Kiệt tác Di sản văn hóa Phi vật thể và Truyền khẩu của nhân loại trong đợt 2, năm 2003.

- Giao Bộ Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp với Uỷ ban Quốc gia UNESCO của Việt Nam và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành các thủ tục cần thiết để trình UNESCO xem xét, công nhận.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Văn hóa - Thông tin và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý