BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 4102/TCT-CS V/v giá trị thuế GTGT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2008

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An.

Trả lời công văn số 3785/CT-TTHTngày 7/10/2008 của Cục Thuế tỉnh Long An về giá tính thuế GTGT đối với hoạtđộng cho thuê cơ sở hạ tầng, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 5.13 mục IV phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

"Cơ sở kinh doanh được nhà nướcgiao đất, cho thuê đất để đầu tư xây dựng nhà để bán, cho thuê; đầu tư cơ sở hạtầng để bán, cho thuê... thì lập hoá đơn như sau:

a- Dòng giá bán ghi giá bán nhà, cơsở hạ tầng (trên hoá đơn ghi tách riêng giá bán nhà và giá chuyển quyền sử dụngđất), giá cho thuê cơ sở hạ tầng... chưa có thuế GTGT.

b- Dòng giá tính thuế GTGT là giábán nhà (hoặc giá cho thuê hạ tầng) đã trừ tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đấtphải nộp NSNN hoặc giá trúng đấu giá..."

Căn cứ hướng dẫn nêu trên; doanhnghiệp được nhà nước giao đất để kinh doanh cơ sở hạ tầng, doanh nghiệp phảinộp tiền sử dụng đất thì giá tính thuế GTGT cho thuê cơ sở hạ tầng là giá chothuê chưa có thuế GTGT trừ tiền sử dụng đất phải nộp NSNN.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuếtỉnh Long An được biết.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương