BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********
Số: 4127/TCHQ-KTTT

V/v: gia hạn nộp hồ sơ

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2007

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 1849/HQTP-NV ngày 05/7/2007 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về đề nghị gia hạn nộp hồ sơ của Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở ý kiến của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tại công văn số 5452/VP-CNN ngày 06/10/2006 và đề nghị của doanh nghiệp tại công văn số 103/CV-Cty ngày 27/06/2007, giao Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh xem xét và yêu cầu Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương nộp bổ sung trước ngày 31/12/2007 để xử lý dứt điểm đối với khoản nợ thuế: 21.612.837.170 đồng.

Trong thời gian chờ hoàn tất hồ sơ và xem xét xóa nợ thuế, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chưa thực hiện các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế quy định tại Điều 93 – Luật quản lý thuế đối với khoản nợ thuế nêu trên của Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương đến 31/12/2007. Các lô hàng mới phát sinh Công ty phải nộp đủ thuế trước khi giải phóng hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện.

Nơi nhận

- Như trên

- Lưu: VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Ngọc Túc