BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4137 TCT/ĐTNN
V/v kê khai khấu trừ thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2004

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 4965/CT-ĐTNN ngày 19/10/2004 của Cục thuế tỉnh Bình Dương về việc kê khai, khấu từ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với nguyên liệu nhập gia công bị hoả hoạn, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điểm 1.2c, Mục III, Phần B Thông tư số 102/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT thì: hàng hoá mua vào bị tổn thất do thiên tai, hoả hoạn, bị mất, xác định do trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân phải bồi thường thì thuế GTGT đầu vào của số hàng hoá này được tính vào giá trị hàng hoá tổn thất phải bồi thường, không được tính vào số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ kê khai thuế GTGT phải nộp.

Vì vậy, trường hợp của Xí nghiệp công nghiệp Chien Ye, nguyên liệu nhập khẩu để gia công, bị hoả hoạn, Cục thuế đã truy thu thuế GTGT thì đối với khoản thuế GTGT bị truy thu do hàng hoá bị hoả hoạn Công ty không được kê khai khấu trừ hoặc hoàn thuế mà số thuế GTGT này được tính vào giá trị hàng hoá bị tổn thất phải bồi thường.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện.

K/T. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến