BỘ NÔNG NGIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 415/TT-PCTTr
V/v: Kiểm tra chất lượng phân bón

Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2007

Kính gửi: Sở Nông nghiệp & PTNT các tỉnh,thành phố trực thuộc TW

Từ đầu tháng 3 năm2007 đến nay, giá các loại phân bón, đặc biệt phân Urê và DAP trên thế giớităng đột biến, hiện nay đang ở mức cao nhất từ trước đến nay dẫn đến khả năngnguồn cung ứng phân bón trong nước có nhiều thay đổi bất lợi cho sản xuất nôngnghiệp. Hiện nay tồn tại một số lượng phân bón kém chất lượng, phân bón chưa cótên trong Danh mục phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng ở ViệtNam lưu thông trên thị trường. Để đảm bảo nguồn phân bón chất lượng cho sảnxuất vụ Hè Thu và vụ Mùa năm 2007 và thực hiện Chỉ thị số 203/CT – BNN-KHCNngày 18 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;Chỉ thị số 66/2006/CT-BNN ngày 25/8/2006 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng nôngsản, lâm sản, vật tư nông nghiệp và đảm bảo vệ sinh an toàn nông sản thực phẩm,nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về chất lượng phân bón, Cục Trồng trọtđề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương cần tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra quản lý chấtlượng phân bón trên địa bàn.

Đối tượng kiểm tracần tập trung vào các loại phân khoáng trộn NPK, phân hữu cơ khoáng, phân bónlá, phân hữu cơ vi sinh, phân hữu cơ sinh học. Nội dung thanh tra, kiểm tra nhưsau:

1. Điều kiện sảnxuất, kinh doanh

Kiểm tra điều kiệnsản xuất, kinh doanh dựa trên các quy định tại Nghị định 113/2003/NĐ-CP ngày 07tháng 10 năm 2003 của Chính phủ về quản lý sản xuất, kinh doanh phân bón và cácquy định hiện hành có liên quan.

2. Danh mục phânbón, nhãn hàng hoá

- Kiểm tra Danhmục các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Namcho đến thời điểm kiểm tra.

- Kiểm tra nhãnhàng hoá căn cứ vào Nghị định số 89/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chínhphủ về nhãn hàng hoá và Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành một sốđiều của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hoá và các quyđịnh hiện hành có liên quan.

3. Công bố tiêuchuẩn chất lượng

Căn cứ để kiểm traviệc công bố tiêu chuẩn chất lượng phân bón dựa trên Quyết định số 03/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, hàng hoáđặc thù chuyên ngành nông nghiệp; Hướng dẫn số 212/HD –TT-ĐPB ngày 20 tháng 3năm 2007 của Cục trưởng Cục Trồng trọt về hướng dẫn thực hiện Quyết định số03/2007/QĐ-BNN ngày 19 tháng 01 năm 2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn “Quy định về công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm hàng hóa đặc thùchuyên ngành nông nghiệp”; Quyết định số 68/2003/QĐ-BNN ngày 16 tháng 6 năm2003 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mụchàng hoá phân bón bắt buộc phải công bố tiêu chuẩn chất lượng.

4. Lấy mẫu, phântích kiểm tra

Các loại phân bónđã có Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn ngành ban hành trước ngày 31 tháng 12năm 2006, việc lấy mẫu phân tích tuân theo các tiêu chuẩn hiện hành. Đối vớicác loại phân bón chưa có Tiêu chuẩn Việt Nam hoặc Tiêu chuẩn ngành thì việclấy mẫu áp dụng theo Tiêu chuẩn Việt Nam và phân tích mẫu kiểm tra chất lượngthực hiện theo Tiêu chuẩn cơ sở, Tiêu chuẩn AOAC dựa trên bản công bố tiêuchuẩn chất lượng của tổ chức cá nhân có phân bón đăng ký tại Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn. Mẫu phân tích gửi cho các tổ chức đã được cơ quan có thẩmquyền chỉ định là tổ chức kiểm tra chất lượng phân bón.

Để thực hiện tốtviệc thanh tra, kiểm tra chất lượng phân bón trên địa bàn, Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tập trungthực hiện một số vấn đề sau:

- Trình UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập đoàn kiểm tra liên ngànhbao gồm: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quản lý thị trường...bố trí hoặc triệu tập cán bộ thanh tra có chuyên ngành phân bón tham gia đoànkiểm tra theo Thông tư số 73/2006/TT-BNN ngày 18 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởngBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chứcvà biên chế của thanh tra Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ở địa phương vàcủa tổ chức thanh tra trong các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn.

- Trình Hội đồngnhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bố trí ngân sách thườngxuyên cho hoạt động kiểm tra, thanh tra chất lượng phân bón.

- Chỉ đạo Đoànkiểm tra phải tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về thanh tra, kiểmtra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón. Việc xử lý viphạm căn cứ theo Nghị định số 175/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ vềxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại và Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 10/10/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực đo lường và chất lượng sản phẩm hàng hoá.

Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổng hợp, báocáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Phòng Pháp chế Thanh tra, Cục Trồng trọt, BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn định kỳ 03 tháng 01 lần vào ngày 30/3;30/6; 30/9 và 30/12/2007./. (Số 2, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội; Fax 047344967)

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng, TT Bùi Bá Bổng (B/C);
- Thanh tra Bộ;
- Lưu VT, PCTTr.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Phan Huy Thông