BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 4157/TCT-CS
V/v: chuyển nhượng vốn gắn với chuyển quyền thuê đất

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2008

Kính gửi:Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trảlời công văn số 2374/CT-KTr2 ngày 6/05/2008 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàuhỏi về chính sách thuế, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tạiđiểm 2 Mục I phần D Thông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tàichính hướng dẫn thi hành Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hướng dẫn:

“2.Tổ chức, cá nhân kinh doanh có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện nộp thuếthu nhập doanh nghiệp theo hướng dẫn tại Phần D Thông tư này. Trường hợp tổchức chuyển nhượng vốn gắn với chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đấtthì thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất, chuyển quyền thuê đất thực hiện kêkhai nộp thuế theo hướng dẫn tại Phần C Thông tư này”.

Căncứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty dịch vụ du lịch Quốc tế (Công ty Quốctế) là chủ đầu tư của dự án Khu dịch vụ hàng hải tại ngã ba Bàn Thạch. Công tycổ phần Đầu tư xây dựng Bình Chánh (Công ty Bình Chánh) và Công ty TNHH Xâydựng Hưng Long (Công ty Hưng Long) có góp vốn vào Công ty Quốc tế cùng thựchiện dự án. Phần vốn của Công ty Quốc tế trong dự án Khu dịch vụ hàng hải tạingã ba Bàn Thạch thực chất là “quyền thực hiện dự án”.

Dođó, Công ty Quốc tế chuyển nhượng cổ phần cho Công ty Bình Chánh là chuyển nhượngvốn gắn với chuyển quyền thuê đất. Thu nhập từ chuyển quyền thuê đất Công tyQuốc tế phải thực hiện kê khai nộp thuế theo hướng dẫn tại phần C Thông tư số134/2007/TT-BTC nêu trên.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban: PC, HT, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương