BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4183/BCT-CNNg
V/v xuất khẩu than

Hà Nội, ngày 21 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

- Tổng cục Hải quan;
- Công ty PT. Vietmindo Energitama Indonesia

Ngày 28 tháng 4 năm 2008 Công ty PT. VietmindoEnergitama Inđônêsia có công văn số 030TXK/EXIM/MOT/A2-IV/08 gửi Bộ Công Thươngđề nghị cho phép tiếp tục xuất khẩu than. Sau khi xem xét nội dung công văn đềnghị và các văn bản liên quan, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Công ty PT. Vietmindo Energitama Inđônêsialà doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài, hoạt động theo Giấy phép kinh doanhsố 260/GP ngày 22 tháng 10 năm 1991 do Uỷ ban Nhà nước về hợp tác và đầu tư(nay là Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cấp và Giấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GP ĐC1 ngày 15 tháng 01 năm 2001 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp để thực hiện hợp táckinh doanh với Công ty Than Uông Bí (nay là Công ty TNHH một thành viên ThanUông Bí - TKV) trong việc khai thác, chế biến, tiêu thụ than tại khu mỏ UôngThượng - Đồng Vông tỉnh Quảng Ninh theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh ngày 19tháng 4 năm 1991 giữa 2 Công ty; Luận chứng kinh tế kỹ thuật và Thiết kế kỹ thuậtkhai thác than khu mỏ Uông Thượng - Đồng Vông đã được Bộ Năng lượng (cũ) phêduyệt tại các Quyết định số 29NL/XDCB và số 30NL/XDCB ngày 25 tháng 01 năm 1994;Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được Bộ Khoa học, Công nghệ và Môitrường (cũ) thẩm định tại văn bản số 1967/Mtg ngày 21 tháng 8 năm 1995.... Theoquy định tại các văn bản nêu trên, Công ty PT. Vietmindo Energitama Inđônêsiađược khai thác tại khu mỏ Uông Thượng - Đồng Vông bằng phương pháp khai thác lộthiên với thời hạn khai thác là 30 năm, sản lượng than thương phẩm là 500.000tấn/ năm, hàng năm Công ty được xuất khẩu ít nhất 80% số than khai thác, số cònlại tiêu thụ tại Việt Nam và phía Việt Nam (Công ty TNHH một thành viên ThanUông Bí - TKV) có nghĩa vụ xin nhà chức trách cấp giấy phép hoạt động khoángsản để thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên (quy định tại điểm 4.5(a) Điều 4 của Hợp đồng hợp tác kinh doanh). Tuy nhiên, cho đến nay việc cấpgiấy phép khai thác vẫn chưa giải quyết xong (giống như tình trạng chung củanhiều công ty khác thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam) dophía Việt Nam (công ty TNHH một thành viên Than Uông Bí - TKV) chưa thực hiệnđầy đủ nghĩa vụ của mình. Hiện tại Bộ Công Thương đang chỉ đạo Tập đoàn Côngnghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam khẩn trương làm việc với Bộ Tài nguyên và Môitrường để giải quyết xong việc cấp giấy phép khai thác cho tất cả các công tythành viên trong năm 2008.

2. Đề giúp cho hoạt động sản xuất - kinh doanhcủa Công ty PT. Vietmindo Energitama Inđônêsia không bị gián đoạn, đồng thờiđảm bảo tính nhất quán trong việc thực thi các chính sách của Nhà nước đối vớihoạt động đầu tư nước ngoài, tạo điều kiện cho Công ty thực hiện Điều 2 củaGiấy phép kinh doanh điều chỉnh số 260/GP ĐC1 ngày 15 tháng 01 năm 2001. Bộ CôngThương đồng ý để Công ty PT. Vietmindo Energitama Inđônêsia được xuất khẩu thando Công ty khai thác, chế biến tại khu mỏ Uông Thượng - Đồng Vông theo Thiết kếkỹ thuật khai thác mỏ đã được Bộ Năng lượng (cũ) phê duyệt tại Quyết định số30NL/XDCB ngày 25 tháng 01 năm 1994 và khi làm thủ tục thông quan chưa phảixuất trình giấy phép khai thác để chứng minh nguồn gốc than xuất khẩu theo quyđịnh tại Thông tư 05/2007/TT-BCT ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương).Thời gian thực hiện việc xuất khẩu: đến hết quý III năm 2008. Các quy định khácvề xuất khẩu than thực hiện theo Thông tư số 04/2007/TT-BCT và số 05/2007/TT-BCTngày 22 tháng 10 năm 2007 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn điều kiện kinhdoanh than và hướng dẫn xuất khẩu than.

Đề nghị Tổng cục Hải quan và Hải quan cửa khẩutạo điều kiện cho Công ty thực hiện việc xuất khẩu.

3. Thời gian gần đây, tình hình khai thác, vậnchuyển, mua bán, xuất khẩu than trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh diễn ra rất phứctạp, gây thiệt hại cho Nhà nước, đồng thời ảnh hưởng xấu đến các doanh nghiệplàm ăn đúng pháp luật. Vì vậy, Bộ Công Thương yêu cầu Công ty PT. VietmindoEnergitama Inđônêsia nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực góp phần cùngChính phủ và tỉnh Quảng Ninh chấn chỉnh hoạt động sản xuất - kinh doanh thantrên địa bàn, chỉ xuất khẩu than do chính Công ty khai thác - chế biến bằng lựclượng thiết bị và công nhân của mình, với sản lượng theo đúng thiết kế đã đượcphê duyệt; đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công ty TNHH một thành viên ThanUông Bí - TKV đẩy nhanh việc hoàn chỉnh thủ tục để được cấp giấy phép khai tháctheo quy định của pháp luật về khoáng sản. Ngoài ra, để góp phần đáp ứng nhucầu trong nước và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về việc kiềm chế lạm phát, BộCông Thương đề nghị Công ty ưu tiên bán than cho các hộ sử dụng trong nước(không chỉ giới hạn trong số 2% sản lượng khái thác ra), theo giá bán thống nhấtcủa Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam./.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Dương Quang