TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4188/TCHQ-KTTT
V/v giá tính thuế hàng nhập khẩu

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được kiến nghị của Công ty TNHH TM&DV Nhân Trung Nghĩa, Công ty TNHH TM Minh Hào, Công ty TNHH Thương mại - CK Tân thanh đề nghị xem xét lại việc xác định giá tính thuế nhập khẩu hồi tố đối với những tờ khai hàng nhập khẩu đăng ký tại Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh. Về vấn đề này, ngày 19 tháng 05 năm 2004 Tổng cục Hải quan đã có công văn số 2217/TCHQ-KTTT hướng dẫn thực hiện. Tuy nhiên, đến nay các doanh nghiệp vẫn chưa được Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo đúng tinh thần của công văn 2217/TCHQ-KTTT.

Để có căn cứ trả lời các doanh nghiệp, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Tổng cục các vấn đề phát sinh của các Công ty và nội dung Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh đã giải quyết khiếu nại của doanh nghiệp. Báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan trước ngày 15 tháng 9 năm 2004.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An