BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

********

Số: 4195/TCT-KK
V/v: địa điểm đăng ký mã số thuế đối với Nhà thầu nước ngoài đã có Văn phòng điều hành tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2007

Kính gửi:

- Cục Thuế thành phố Hà Nội
- Công ty BEB INGG S.P. A – Văn phòng điều hành
(Số 66D phố Tô Ngọc Vân, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số Beb/V-Ref: Tax/01 ngày 23/8/2007 của Công ty BEB INGG S.P. A (Italy) – Văn phòng Đại diện tại Việt Nam đề nghị hướng dẫn đại điểm, thủ tục đăng ký cấp mã số thuế đối với nhà thầu nước ngoài thực hiện dự án ODA. Về vấn đề này, Tổng cục Thuê có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại Điểm 3.1, phần IV Thông tư số 41/2002/TT-BTC ngày 03/5/2002 của Bộ Tài chính, thì nhà thầu nước ngoài đã thành lập Văn phòng điều hành tại Việt Nam có thể lựa chọn đăng ký cấp mã số thuế tại cơ quan thuế địa phương nơi đặt Văn phòng điều hành hoặc tại cơ quan thuế địa phương nơi xây dựng công trình. Vì vậy, trường hợp Công ty BEB INGG S.P. A, nếu đã được phép thành lập Văn phòng điều hành dự án tại thành phố Hà Nội thì có thể thực hiện viêc đăng ký cấp mã số thuế tại Cục Thuế thành phố Hà Nội. Đề nghị Công ty BEB INGG S.P. A liên hệ trực tiếp với Cục Thuế Thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể và thủ tục.

Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm cung cấp mẫu tờ khai đăng ký thuế, hướng dẫn các thủ tục, kê khai hồ sơ đăng ký thuế, cấp mã số thuế và Giấy chứng nhận đăng ký thuế cho Công ty BEB INGG S.P. A theo hướng dẫn tại Điểm 2.4, Điểm 2.5, Mục I, Phần II Thông tư số 85/2007/TT-BTC ngày 18/7/2007 của Bộ Tài chính (hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế).

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế thành phố Hà Nội và Công ty BEB INGG S.P. A biếtvà thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KK (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến