TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4201/TCHQ-GSQL
V/v: hàng nhập khẩu từ khu chế xuất trị giá dưới 200 USD

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4032/TM-XNK ngày 04 tháng 8 năm 2004 của Bộ Tài chính về việc xem xét đề nghị của doanh nghiệp (gửi kèm công văn YHV/XNK-064) đối với trường hợp bán các sản phẩm có trị giá dưới 200 đô la Mỹ từ khu công nghiệp vào thị trường nội địa, về việc này Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ điều 14 Quyết định 416/TM-ĐB ngày 13 tháng 5 năm 1996 của Bộ Thương mại thì đối với hàng hoá có xuất xứ từ nước xuất khẩu là thành viên và có giá trị dưới 200 đô la Mỹ theo giá FOB thì miễn thủ tục xin cấp C/O mẫu D, chấp nhận kê khai đơn giản của nhà xuất khẩu là hàng hoá đang xem xét có xuất xứ từ nước xuất khẩu là thành viên ASEAN.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Hải Phòng biết và xem xét giải quyết thủ tục cho doanh nghiệp theo đúng quy định, thẩm quyền phân cấp.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh