TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4204 TCHQ/KTTT
V/v nhập khẩu ô tô Hyundai phục vụ Hội nghị ASEM 5

Hà Nội, ngày 06 tháng 9 năm 2004

Kính gửi:

- Cục Hải quan thành phố Hà Nội
- Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam
Số 120 Hàng Trống - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Căn cứ công văn số 3512/VPCP-QTTV ngày 09/7/2004 của Văn phòng Chính phủ về việc nhập khẩu ô tô Hyundai phục vụ Hội nghị ASEM 5, công văn số 6046 TC/CST ngày 04/6/2004 của Bộ Tài chính về việc thuế ô tô nhập khẩu, trên cơ sở công văn số 512/NVKD ngày 19/8/2004 của Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam về việc đăng ký nơi làm thủ tục nhập khẩu, Tổng cục Hải quan hướng dẫn việc thực hiện về cơ cấu, chủng loại, số lượng xe ô tô Tổng Công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam nhập khẩu để phục vụ Hội nghị ASEM 5 và các loại thuế áp dụng đối với số xe ô tô này như sau:

I. Về Cơ cấu, chủng loại, số lượng:

1. 117 xe Hyundai 04 chỗ ngồi, loại XG 3.0 A/T

2. 43 xe Hyundai 37+1 chỗ ngồi, loại AERO TOWN Long Body Business

3. 41 xe Hyundai 45+1 chỗ ngồi, loại AERO SPACE LD

4. 02 xe Hyundai 04 chỗ ngồi, loại CENTENNIAL 3.5 A/T

5. 03 xe Hyundai 04 chỗ ngồi, loại SANTA FE 2.7 A/T

6. 03 xe Hyundai 06 chỗ ngồi, loại TERRACAN 2.5 DSL M/T

7. 01 xe Hyundai 04 chỗ ngồi, loại TUCSON 2.7 A/T

8. 02 xe Hyundai 33+1 chỗ ngồi, loại AERO TOWN Long Body Business

9. 02 xe Hyundai 45+1 chỗ ngồi, loại AERO EXPRESS HSX

10. 03 xe Hyundai 45+1 chỗ ngồi, loại AERO SPACE LS

11. 17 xe Hyundai 28+1 chỗ ngồi, loại COUNTY Long Body

Tổng cộng: 234 (hai trăm ba tư chiếc)

2. Về thuế ô tô nhập khẩu: Thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 6046 TC/CST ngày 04/6/2004 của Bộ Tài chính về việc thuế ô tô nhập khẩu.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Tổng công ty Công nghiệp ô tô Việt Nam biết và phối hợp thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An