BỘ CÔNG NGHIỆP
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4208/CV-CLH
V/v Thay đổi tên Công ty

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2004

Kính gửi: Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam

Bộ Công nghiệp nhận được Công văn số 19/HLVN ngày 09/08/2004 của Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam (tỉnh Nam Định) đề nghị xác nhận việc đổi tên Công ty Thiết bị nghe nhìn Nam Định thành Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam.

Bộ Công nghiệp có ý kiến như sau:

Theo nội dung Quyết định số 1158/QĐ-KHĐT ngày 27/05/2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Công ty Thiết bị Nghe nhìn Nam Định đã được Bộ Công nghiệp kiểm tra và xác nhận doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máy theo các quy định tại Quyết định số 24/2002/QĐ-BCN ngày 07 tháng 6 năm 2002 của Bộ Công nghiệp và các quy định tại khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 147/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 12/07/2004, UBND tỉnh Nam Định đã có Quyết định số 1554/2004/QĐ-UB chuyển Công ty Thiết bị nghe nhìn Nam Định (là một doanh nghiệp) thành Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định cũng đã cấp Giấy phép kinh doanh số 0703000412 cho Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam.

Căn cứ những văn bản pháp lý nêu trên, Bộ Công nghiệp xác nhận việc đổi tên Công ty Thiết bị nghe nhìn Nam Định thành Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam theo Quyết định số 1554/2004/QĐ-UB ngày 12/07/2004 của UBND tỉnh Nam Định. Kể từ ngày 09/08/2004, mọi thủ tục pháp lý liên quan đến việc sản xuất, lắp ráp xe gắn máy của Công ty Thiết bị nghe nhìn Nam Định sẽ do Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam đảm nhận.

Công ty Cổ phần HONLEI Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ mọi quy định hiện hành của Nhà nước về kinh doanh và sản xuất, lắp ráp xe gắn máy hai bánh./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào