BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------

Số: 4218/BCT-XNK
V/v hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2008

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2008

Kính gửi:

Tổng công ty TNHH Một Thành viên Thương mại Dầu khí
(Đ/c: Petro Vietnam Tower, tầng 14 - 17,
Số 1-5 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh)

Căn cứ Nghị định số 55/2007/NĐ-CP ngày 06 tháng4 năm 2007 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu;
Căn cứ Quyết định số 1378/QĐ-BKH ngày 23 tháng 11 năm 2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giaochỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2008;
Căn cứ giấy phép kinhdoanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu của số 11/BCT-GPXD ngày 14 tháng 5 năm 2008của Bộ Công thương cấp cho doanh nghiệp;
Căn cứ khả năng nhậpkhẩu kinh doanh xăng dầu, kết quả thực hiện nhập khẩu, kinh doanh năm 2007 vàđăng ký hạn mức nhập khẩu xăng dầu năm 2008 của doanh nghiệp;

1. Bộ Công Thương giao hạn mức nhập khẩu xăngdầu tối thiểu cho doanh nghiệp thực hiện với số lượng, chủng loại cụ thể tạiPhụ lục đính kèm công văn này.

2. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện cácquy định sau:

- Tuân thủ các quy chuẩn và quy định hiện hànhvề quản lý chất lượng xăng dầu.

- Không được nhập khẩu thấp hơn hạn mức nhậpkhẩu tối thiểu được giao cả năm.

- Tính toán tiến độ nhập khẩu xăng dầu để đảmbảo cung ứng đủ cho thị trường nội địa về số lượng, cơ cấu và thường xuyên đảmbảo mức dự trữ lưu thông xăng dầu tối thiểu bằng 20 ngày cung ứng cả về cơ cấuchủng loại theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được Bộ Công thương giao.

- Việc nhập khẩu uỷ thác xăng dầu cho doanhnghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được tính trừ vào hạn mức nhập khẩu của doanhnghiệp nhận nhập khẩu uỷ thác.

- Số lượng xăng dầu doanh nghiệp kinh doanh tạmnhập tái xuất không tính vào hạn mức nhập khẩu được giao tại văn bản này.

- Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳvề thực hiện nhập khẩu xăng dầu hàng tháng và luỹ kế đến kỳ báo cáo (chi tiếttheo mục đích: nhập khẩu tự doanh, nhập khẩu uỷ thác, nhập khẩu phục vụ sảnxuất và pha chế, tạm nhập tái xuất). Báo cáo hàng tháng gửi về Bộ Công Thương(Vụ Xuất Nhập khẩu và Vụ Kế hoạch) chậm nhất vào ngày 10 của tháng tiếp theo.

Việc nhập khẩu thực hiện theo quy định hiệnhành. Văn bản này có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2008.

Công văn số 4136/BCT-XNK ngày 18 tháng 12 năm2008 của Bộ Công Thương gửi Công ty TNHH một thành viên Thương mại Dầu khí hếthiệu lực thi hành.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Cẩm Tú

HẠN MỨC NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TỐI THIỂUNĂM 2008 CỦA TỔNG CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DẦU KHÍ

(Phụ lục kèm theo công văn số4218/BCT-XNK ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Bộ Công thương)

Tổng số 335.000 m3

Trong đó:

- Xăng 63.000 m3

- Diesel 212.000 m3

- Ma dút 50.000 tấn

- Dầu hoả 10.000 m3