TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 4231/TCHQ-KTTT
V/v giải toả cưỡng chế

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2004

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Thời gian qua có phát sinh vướng mắc trong việc phân loại mã số và thu thuế nhập khẩu các mặt hàng Vải địa kỹ thuật, nắp hộp (lon), cọc cừ, hương liệu dùng sản xuất thực phẩm. Để giải quyết các vướng mắc này trong điều kiện Hải quan các địa phương phân loại và tính thu thuế nhập khẩu khác nhau, ngày 19/6/2002, Bộ Tài chính đã có công văn số 6083 TC/TCT hướng dẫn việc thực hiện. Vì vậy, để có cơ sở giải quyết các vướng mắc trên, đề nghị Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khẩn trương tập hợp báo cáo các trường hợp doanh nghiệp đề nghị miễn truy thu các mặt hàng trên về Tổng cục Hải quan (Vụ KTTT XNK) trước ngày 15/9/2004. Trong thời gian chưa có ý kiến xử lý thì tạm thời không áp dụng biện pháp cưỡng chế đối với số nợ thuế truy thu 4 mặt hàng trên, nếu doanh nghiệp có đầy đủ các điều kiện sau:

- Doanh nghiệp không có nợ thuế quá hạn các lô hàng khác;

- Các lô hàng nhập khẩu mới phát sinh phải nộp thuế theo đúng thời hạn quy định của luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu;

- Doanh nghiệp phải có cam kết bằng văn bản sẽ thực hiện ý kiến của Bộ Tài chính về việc xử lý khoản nợ thuế truy thu của 04 mặt hàng nêu trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan các tỉnh, thành phố biết và chỉ đạo thống nhất việc thực hiện.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An